Wykonanie systemu zabezpieczenia obiektu – Zadanie nr 7 w projekcie „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

07 sierpnia 2020 r. Zapytanie ofertowe dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

Wykonanie ogrodzenia terenu – Zadanie nr 8 w projekcie „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

18 marca 2020 r. Zapytanie ofertowe dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach

Wykonanie instalacji systemu DC i AC oraz instalacji uziemiającej/odgromowej i oświetlenia terenu – Zadanie nr 5 w projekcie „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

30 grudnia 2019 r. Zapytanie ofertowe dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Zadanie nr 11 w projekcie „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE

26 września 2019 r. Zapytanie ofertowedot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Zadanie nr 11 w projekcie „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE

11 września 2019 r. Zapytanie ofertowe   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności  wydatków w

Postępowanie na „ZAGOSPODAROWANIE TERENU – PRACE PRZYGOTOWAWCZE w projekcie „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE”

28 lutego 2019 r. Umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1169930 o następującej treści: Termin składania ofertdo dnia 15-03-2019 Numer ogłoszenia1169930 Status ogłoszeniaZakończone Miejsce i sposób