Spółka Solar Carpatia obecnie realizuje projekt pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Podstawowym celem projektu jest realizacja przedsięwzięcia mającego na celu produkcję i sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z OZE (odnawialnych źródeł energii) z energii promieniowania słonecznego, a tym samym zmniejszenie emisji CO2 i pozostałych zanieczyszczeń do powietrza (pyły, B(a)P, GHG i inne), poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz wypełnienie zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego UE dotyczących udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Polski.
Projekt dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej „Dobra1” o mocy do 200kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dobra gmina Sieniawa, powiat przeworski, woj. podkarpackie.
 
Podstawowe parametry elektrowni fotowoltaicznej „Dobra 1”:
1. Całkowita moc elektryczna instalowanych modułów fotowoltaicznych – 0,19MWe;
2. Przewidywana produkcja energii elektrycznej z instalacji OZE – 211MWhe/rok;
3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 174,07 tony równoważnika CO2/rok.

 
Główne elementy składowe elektrowni fotowoltaicznej „Dobra 1”:
1. Moduły fotowoltaiczne – 714szt;
2. Falowniki trójfazowe – 6szt;
3. Stoły montażowe – 60kpl;
4. Rozdzielnica główna nN – 1szt;
5. Kontenerowa stacja transformatorowa 250kVA;
6. Ziemna kablowa linia SN 15kV jako przyłącz elektrowni do sieci elektroenergetycznej odbiorczej OSD (operatora systemu dystrybucyjnego);
7. Ogrodzenie terenu;
8. Oświetlenie terenu;
9. System zabezpieczenia obiektu.

 
Całkowita wartość projektu: 1 189 897,02 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 820 971,65 PLN