Spółka Solar Carpatia w 2021 roku zakończyła realizację projektu pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1”.

Podstawowym celem projektu była realizacja przedsięwzięcia mającego na celu produkcję i sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z OZE (odnawialnych źródeł energii) z energii promieniowania słonecznego, a tym samym zmniejszenie emisji CO2 i pozostałych zanieczyszczeń do powietrza (pyły, B(a)P, GHG i inne), poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz wypełnienie zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego UE dotyczących udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Polski.
Projekt dotyczył budowy elektrowni fotowoltaicznej „Dobra1” o mocy do 200kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dobra gmina Sieniawa, powiat przeworski, woj. podkarpackie.

Podstawowe parametry elektrowni fotowoltaicznej „Dobra 1”:
1. Całkowita moc elektryczna instalowanych modułów fotowoltaicznych – 0,19MWe;
2. Przewidywana produkcja energii elektrycznej z instalacji OZE – 211MWhe/rok;
3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 174,07 tony równoważnika CO2/rok.