Wykonanie systemu zabezpieczenia obiektu – Zadanie nr 7 w projekcie „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

07 sierpnia 2020 r.

Zapytanie ofertowe dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. MIiR/2014-2020/12(4) – zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Nazwa zadania: Wykonanie systemu zabezpieczenia obiektu – Zadanie nr 7 w projekcie „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.


I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Solar Carpatia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
adres: ul. Janusza Korczaka 10/46, 35‐114 Rzeszów
tel. 606-889-105, https://solarcarpatia.pl , e-mail: [email protected]

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. MIiR/2014-2020/12(4) dalej „Wytyczne MIiR”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w rozdziale 6 pkt.6.5 wytycznych MIiR. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1843, dalej „ustawa PZP”) do jej stosowania. Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP. Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego jest rozdział 6 pkt.6.5 wytycznych MIiR.

III. Określenia podstawowe
Projekt – projekt „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.
Wytyczne MIiR – Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. MIiR/2014-2020/12(4) lub wersja obowiązująca w dniu wszczęcia postępowania.
Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podjętych przez Zamawiającego w Projekcie realizowanym w ramach RPO WP 2014-2020.
Zamawiający – podmiot, szczegółowo określony w Umowie, udzielający zamówienia zgodnie z Wytycznymi MIiR.
Umowa – podpisana przez Wykonawcę i Zamawiającego umowa, której istotne dla stron postanowienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
Zamówienie publiczne – umowa odpłatna, zawarta zgodnie z warunkami wynikającymi z Pzp albo z umowy o dofinansowanie Projektu, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach RPO
WP 2014-2020, przy czym dotyczy to zarówno umów o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą Pzp, jak i umów dotyczących zamówień udzielanych zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych MIiR.

IV. Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu zabezpieczenia obiektu „Elektrowni fotowoltaicznej Dobra1” o mocy do 200kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, która zostanie umieszczona na działce nr ew. 129 i części działki nr ew. 128 obręb 0003 Dobra, gmina Sieniawa, powiat przeworski, województwo podkarpackie. Zamówienie dokonywane jest w ramach Zadania nr 7 w projekcie „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE i udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w „Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. MIiR/2014-2020/12(4)”.

1) Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wypełnienie założeń projektu i wynika wprost z konieczności ochrony ludzi i zwierząt przed przedostaniem się na teren elektrowni fotowoltaicznej, gdzie występuje wysokie ryzyko porażenia prądem i zagrożenie utraty życia lub zdrowia.

2) Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu zabezpieczenia obiektu składającego się z następujących elementów:
Dostawa i montaż szafki montażowej centrali alarmowej – co najmniej szafka hermetyczna wraz z półkami, wentylatorem, grzałką i termostatem, która powinna pomieścić kluczowe elementy systemu zabezpieczenia obiektu tj. co najmniej centralę alarmową, rejestrator CCTV wraz z dyskiem twardym, switch 24 portowy oraz niezbędne zasilacze i listwy przeciwprzepięciowe.

Dostawa i montaż centrali alarmowej w skład której wchodzi co najmniej:
 Płyta główna centralki wraz z obsługą co najmniej od 16 do 64 wejść,
 Obudowa plastikowa,
 Zasilacz o wydajności co najmniej 3A,
 Manipulator/klawiatura LCD,
 Akumulator 12V o pojemności co najmniej 18Ah,
 Obsługa od 16 do 64 wyjść,
 Obsługa zdarzeń do 5887,
 Radiolinia dwukanałowa – zasięg nie mniej niż do 150 metrów, do współpracy pilotów,
 Moduł komunikacji GSM/GPRS z możliwością obsługi co najmniej 2 kart SIM.

Dostawa co najmniej 4szt pilotów (kompatybilne z centralą alarmową ) do współpracy z centralą alarmową poprzez radiolinią dwukanałową o zasięgu co najmniej 150m.

Dostawa i montaż rejestratora CCTV co najmniej:
 Nagrywanie do 16 kamer w rozdzielczości maksymalnej nie mniejszej niż 12 Mpix,
 Kompresja co najmniej H.264/H.264+/H.264/MPEG4,
 Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p,
 Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu,
 Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć,
 Obsługa co najmniej 2 dysków SATA II do 12TB(całość), 2 porty USB (1 – USB 2.0, 1 – USB 3.0)
Co najmniej 24 portowy switch z 12 portami PoE + oraz dedykowany budżet mocy PoE 120W, spełniający standardy sieciowe co najmniej: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af, 802.3at (PoE +) oraz wbudowany Web Serwer.

Dysk twardy nie większy niż 3,5 cali, dedykowany do monitoringu co najmniej:
 pojemność 4TB,
 5400 RPM,
 SATA III.

Dostawa i montaż co najmniej 8 szt. kamer zewnętrznych o parametrach co najmniej:
 Przetwornik 1/2.8″ 2.0 Megapixel CMOS,
 Kompresja videoH.264 / MJPEG,
 Obsługa trzech strumieni wideo,
 Czułość: Kolor: 0. 06Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR),
 30kl/s przy 2M(1920×1080),
 Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR,
 Obsługa ICR Dzień/Noc,
 Wbudowany obiektyw 3,6mm/F1.8,
 Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia,
 Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass,
 Zasilanie DC12V, PoE (802.3af),
 Standard IP66,
 Temperatura pracy od -30°C do +55°C,
 Wbudowany WEB Serwer,
 Uchwyt montażowy.

Dostawa i montaż co najmniej 4 szt. zewnętrznych barier podczerwieni kompatybilnych z centralą alarmową o zasięgu zewnętrznym nie mniejszym niż 100 m, z możliwością regulacji czasu reakcji na przecięcie wiązki, posiadające wyjście pomiarowo-kontrolne, zakres zasilania od 10 do 30 V DC, pobór prądu nie większy niż 80mA oraz możliwość poprawnej pracy w przedziale od -25 do +60 °C.

Dostawa i montaż co najmniej 4 szt. zewnętrznych barier podczerwieni kompatybilnych z centralą alarmową o zasięgu zewnętrznym nie mniejszym niż 60 m, z możliwością regulacji czasu reakcji na przecięcie wiązki, posiadające wyjście pomiarowo-kontrolne, zakres zasilania od 10 do 30 V DC, pobór prądu nie większy niż 80mA oraz możliwość poprawnej pracy w przedziale od -25 do +60 °C.

Dostawa i montaż sygnalizatora alarmowego kompatybilnego z centralą alarmową z sygnalizacją optyczną (miganiem lampy lub diod LED widocznych na zewnątrz obudowy) i akustyczną (modulowanym sygnałem dźwiękowym o dużej głośności min. 115 dBa), co najmniej w obudowie o konstrukcja zapewniającej wysoki stopień zabezpieczenia antysabotażowego (zabezpieczenie przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża), odpornej na UV i zewnętrzne czynniki atmosferyczne oraz o zakresie poprawnej pracy w temperaturze co najmniej od – 30 do +70 °C.

Dostawa i montaż co najmniej 2 szt. kontraktonów wewnętrznych kompatybilnego z centralą alarmową o zasięgu do 20 mm do zabezpieczania obudów przed nieautoryzowanym otwarciem.

Dostawa i montaż co najmniej 2 szt. kontraktonów zewnętrznych kompatybilnego z centralą alarmową o zasięgu do 50 mm wraz z elementami montażowymi, do zabezpieczenia bramy wjazdowej i furtki przed nieautoryzowanym otwarciem.

Dostawa i montaż okablowania zasilającego, co najmniej kabel ziemny miedziany YKY 3×2,5 mm2 o powłoce zewnętrznej PVC i izolacji żył PVC, ilość: 150 m.

Dostawa i montaż okablowania sygnałowego co najmniej kabel UTP 4x2x0,5 żelowany (możliwość układania w ziemi) kat.5e., ilość: 800 m.

Pozostałe informacje:
Materiały użyte do wykonania systemu zabezpieczenia obiektu muszą być fabrycznie nowe.
Z treści oferty musi jednoznacznie wynikać że dotyczy ona przedmiotu zamówienia odpowiadającego opisanym warunkom. W przypadku, gdy Zamawiający ustali, że oferowane produkty nie spełniają opisanych w zapytaniu warunków, odrzuci ofertę.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z SOPZ i dokumentacją projektową.
Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewniają one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją projektową. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględnione jako definicje standardu, a nie jako określone marki zastosowane w projekcie. Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji zamówienia, urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej/Inspektora nadzoru, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzucenia oferty z powodu ich „nierównoważności”.

3) Etapy realizacji:
1 Wykonanie torów kablowych ziemnych transmisyjnych/zasilających od centrali alarmowej do barier podczerwieni i kontaktronów oraz od rejestratora CCTV do kamer.
2 Instalacja i konfiguracja centrali alarmowej i rejestratora systemu CCTV.
3 Instalacja barier poczerwieni, kontaktronów, sygnalizatora i kamer.
4 Programowanie pilotów, konfiguracja, testy i rozruch systemu zabezpieczenia obiektu.

4) Charakterystyka przedsięwzięcia i istniejący stan zagospodarowanie terenu
Przedmiotem całego przedsięwzięcie jest budowa „Elektrowni fotowoltaicznej Dobra1” o mocy do 200kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, która zostanie umieszczona na działce nr ew. 129 i części działki nr ew. 128 obręb 0003 Dobra, gmina Sieniawa, powiat przeworski, województwo podkarpackie. Powierzchnia, na której umiejscowione zostaną moduły PV ( w ilości 714 sztuk, każdy o mocy 280 Wp) na działce wyniesie 4950m2 w tym powierzchnia modułów fotowoltaicznych wyniesie 1192m2. Dodatkowymi zabudowaniami będą kontenerowa stacja transformatorowa, ogrodzenie działki, słupy oświetleniowe oraz wjazd z drogi gminnej publicznej nr 10910R. Obecnie teren planowanej inwestycji tj. działki nr 129 i część działki nr 128 obręb 0003 Dobra w gminie Sieniawa – obejmie zgodnie z ewidencją głównie grunty orne klasy V (RV), łąki trwałe (ŁIV, ŁV), pastwiska trwałe (PsIV, PsV) i są wykorzystywane przez Zamawiającego głównie do celów rolniczych. Działki, na której projektowana jest inwestycja nie są wpisane do rejestru zabytków. Projektowana inwestycja nie wchodzi w kolizje z terenami leśnymi, pomnikami przyrody ożywionej i nieożywionej. Teren ten nie jest zaliczony do programu Natura 2000, a sama inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Działki nie znajdują się w strefie obowiązującego planu MPZP. Działki nr ew. 129 i 128 w m. Dobra znajdują się w granicach Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Działki nie znajdują się w granicach obszaru górniczego i leżą poza obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemi oraz obszarem narażonym na zalewanie wodami powodziowymi.
Szczegółowy zakres dostaw i robót precyzuje dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do niniejszej specyfikacji.

5) Kody wspólnego słownika zamówień o którym mowa w Rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.Urz. WE L 340 z 16 grudnia 2002 r.) (Wspólny słownik zamówień dostępny jest m.in. pod adresem: http://kody.uzp.gov.pl):

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

6) Dokument dostępny pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1257874
https://www.solarcarpatia.pl/zamowienia/

V. Wymagania dotyczące Wykonawcy

1) Przekazanie terenu inwestycji
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren inwestycji wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego dostaw i robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

2) Zabezpieczenie terenu inwestycji
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu inwestycji oraz robót poza placem inwestycji w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego dostaw i robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z inwestycją i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy.

3) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania inwestycji i wykonywania robót Wykonawca będzie:
utrzymywać teren inwestycji w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu inwestycji oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

4) Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji dostaw i robót albo przez personel Wykonawcy.

5) Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń na czas trwania inwestycji. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

6) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie maszyn i sprzętu oraz ewentualnie podczas transportu materiałów na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie zawiadamiał Inspektora nadzoru.

7) Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni zaplecze socjalne dla personelu z dostępem do wody.

8) Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru w należytym stanie.

9) Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z dostawami i robotami oraz będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót.

10) Wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania dostaw i/lub robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające zaleceniom na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu inwestycji. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu inwestycji.

11) Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część niniejszego zlecenia, a wymagania są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji niniejszego zlecenia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty muszą być zgodne z dokumentacją projektową niniejszego zlecenia. Dane określone w dokumentacji projektowej niniejszego zlecenia będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia jakościowe w ramach określonego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy wykonane dostawy lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową niniejszego zlecenia, to takie dostawy lub prace budowlane winny być poprawione na koszt Wykonawcy.

12) Wymagania dotyczące gwarancji
Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udzieli gwarancji bez zadeklarowanego wydłużenia terminu obowiązywania gwarancji (Kryterium II oceny oferty) na okres nie krótszy niż 3 lata liczony od daty odbioru końcowego dostaw i robót. Okres gwarancji na wykonany przedmiot Umowy może zostać wydłużony zgodnie z Kryterium II oceny oferty o dodatkowy okres 1 rok (gwarancja łączna 4 lata) albo 2 lata (gwarancja łączna 5 lat).

VI. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin na realizację dostaw i robót budowlanych wynosi 30 dni od dnia podpisania Umowy.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1) posiadający wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia;
2) dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo‐akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2;
4) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania, lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
7) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
8) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 628, z późn. zm.);
9) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z powodu braku spełnienia wymogów formalnych udziału w postępowaniu;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

W celu uniknięcia konfliktu interesów:
1) zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
Kapitałowo
(Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli),
2) osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1.1 Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (Załącznik nr 2 do SIWZ);
1.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ);
1.3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 4 do SIWZ);
1.4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 5 do SIWZ);
1.5 Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 4 do SIWZ);
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 5 do SIWZ).

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę, że spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ).

W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców winno być dołączone do oferty.
3) Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, ewentualnie przedłożyć umowę spółki lub uchwałę wspólników, określające zakres uprawnień do reprezentowania spółki przez wspólników (art. 865 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
4) Postanowienia specyfikacji dotyczące Wykonawców występujących wspólnie stosuje się odpowiednio do wspólników spółki cywilnej.
5) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
6) Dokumenty, oświadczenia, załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę, albo członka jego zarządu albo prokurenta albo ustanowionego pełnomocnika. Dokumenty, oświadczenia, załączniki do oferty składane oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, od którego pochodzą.
7) Kopie dokumentów i oświadczeń dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokument lub oświadczenie dotyczy.
8) Oferta winna być sporządzona wg następujących zasad:
a) formularz oferty i załączniki o których mowa w ust.1 pkt.1.1 i w ust.1 pkt.1.5 Wykonawcy występujący wspólnie składają jako jeden łączny, podpisany przez pełnomocnika;
b) załączniki o których mowa w ust.1 pkt.1.2, ust.1 pkt.1.3 i w ust.1 pkt.1.4 powinny pochodzić od każdego z podmiotów oddzielnie;

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów w formie papierowej:
1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty nie przetłumaczone na język polski nie będą brane pod uwagę.
4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości.

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów drogą mailową w formie skanów:
1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty w formie skanów drogą mailową.
2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty nie przetłumaczone na język polski nie będą brane pod uwagę.
4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości lub gdy została złożona drogą mailową w formie skanów.
IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie papierowej. Pisma do Zamawiającego należy kierować na adres:
Solar Carpatia sp. z o.o. ul. Janusz Korczaka 10/46, 35‐114 Rzeszów,
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się Zamawiającego lub Wykonawcy/-ami:
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [email protected]
3) W przypadku, gdy przesłane drogą mailową (elektronicznie) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych i merytorycznych oraz upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest:
Sławomir Kowalski,
tel.: 606-889-105,
e‐mail: [email protected]
w terminach od poniedziałku do soboty w godz. pomiędzy 8:00 a 17:00

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie papierowej lub w formie elektronicznej (drogą mailową) o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień w formie elektronicznej (w formie elektronicznej drogą mailową lub poprzez publikację co najmniej na stronie internetowej Zamawiającego https://solarcarpatia.pl/zamowienia/ ) lub na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl (o ile będzie techniczna możliwość).
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (rozdział XIII niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2, po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną bez ujawniania źródła zapytania przekazane wszystkim potencjalnym Wykonawcom, poprzez umieszczenie na stronie internetowej https://solarcarpatia.pl/zamowienia/ oraz w bazie konkurencyjności (Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) ,o ile będzie to technicznie możliwe.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim potencjalnym Wykonawcom, poprzez umieszczenie na stronie internetowej https://solarcarpatia.pl/zamowienia/ oraz w bazie konkurencyjności, o ile będzie to technicznie możliwe.
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania potencjalnych Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany istotnych warunków ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany istotnych warunków zamówienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

X. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie przewiduje wadium.

XI. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawcy/-ów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty
Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie papierowej (pisemnej) albo w formie elektronicznej (np. w formie skanów drogą mailową) w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze i oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie ze stosownym dokumentem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne ewentualne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

Sposób zaadresowania oferty:
1) Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta) albo skan dokumentów przekazywanych drogą mailową (elektronicznie).
2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Solar Carpatia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
adres: ul. Janusza Korczaka 10/46, 35‐114 Rzeszów
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty/opakowania.
4)Zamawiający dopuszcza przekazanie oferty drogą elektroniczną (mailową) na adres: [email protected] (np. w formie skanów dokumentów).

Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:
1) Zamawiający może wezwać oferentów do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli:
a) Wykonawca nie złożył aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierającego informacje stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, brak podstaw wykluczenia – które Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
b) oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2) Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
a) spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu;
b) spełnienie przez oferowane dostawy lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego.
4) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
5) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 25.08.2020 do godz. 16:00 drogą mailową (elektroniczna) na adres: ks[email protected] albo w formie papierowej za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) na adres: Solar Carpatia Sp. z o.o., adres: ul. Janusza Korczaka 10/46, 35‐114 Rzeszów.

Przez złożenie oferty w formie papierowej w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem terminu składania oferty wskazanym w ust. 1. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.

Przez złożenie oferty drogą mailową (w formie elektronicznej) w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu oferty – na wskazany adres mailowy jak w ust.1 – przed upływem terminu składania oferty wskazanym w ust. 1. Decyduje data i godzina z serwera pocztowego Zamawiającego.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy papierowej (pisemnej).

Oferty zostaną otwarte dnia: 25.08.2020 o godz. 17:00, adres: Racławówka 364A, 36 – 047 Niechobrz.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i Wykonawca nie może domagać się za wykonanie
przedmiotu zamówienia zapłaty wynagrodzenia wyższego, niż zaoferowane a następnie wskazane w Umowie.
Cena ryczałtowa* będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i pomiary składające się na jej wykonanie.
Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę będzie obejmować w szczególności:
 robociznę bezpośrednią,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren inwestycji i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu, , wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz inwestycji, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji dostaw lub robót,
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT.
*Cena ryczałtowa zawierająca wszystkie koszty związane z wykonaniem poszczególnych elementów Umowy, ustalona na podstawie wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, w szczególności na podstawie dokumentacji projektowej i szacowanej ilości materiałów. Szacowana ilość materiałów stanowi dla Wykonawcy informację o charakterze pomocniczym w zakresie obliczenia ceny poszczególnych elementów Umowy, składających się na cenę oferty.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich (PLN) liczbowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją;
2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie;
3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi zasadę oceny punktowej ofert. Oferty oceniane będą w odniesieniu do warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.

Wybór oferty zostanie dokonany przez Zamawiającego w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert:
Kryterium I: Cena oferty
Znaczenie: 90%
Kryterium II: Wydłużenie okresu gwarancji
Znaczenie: 10%

Za Kryterium I oferent może otrzymać maksymalnie 90,00 punktów.
Za Kryterium II oferent może otrzymać maksymalnie 10,00 punktów.
Na ocenę oferty będzie składała się suma punktów otrzymanych za Kryterium I i Kryterium II. Suma punktów określona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (części setnych) zgodnie z zasadą matematycznego zaokrąglania liczb. Oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów.
Przy jednakowej liczbie punktów zostanie wybrana oferta o niższej cenie, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Sposób oceny ofert:
Kryterium I: Cena oferty
Znaczenie: 90%
gdzie:
P?=(Cmin/Co)x90
gdzie:
P? – liczba punktów w kryterium Cena oferty;
?min – cena z oferty o najniższej cenie (wyrażona w złotych polskich – PLN);
?o – cena oferty ocenianej (wyrażona w złotych polskich – PLN).
Kryterium II: Wydłużenie okresu gwarancji
Znaczenie: 10%
gdzie:
OGD = OGDW x 5
gdzie:
OGD – liczba punktów w kryterium Wydłużenie okresu gwarancji;
OGDW – ilości lat o ile zostanie wydłużona gwarancja ponad podstawowy okres 3 lat (wyrażona w wartości dodatniej całkowitej lat w przedziale od 0 (minimalna wartość lat o ile może zostać wydłużony okres gwarancji ponad podstawowy 3 lata) do 2 (maksymalna wartość lat o ile może zostać wydłużony okres gwarancji ponad podstawowy 3 lata) na wykonany przedmiot Umowy przez Wykonawcę.
Uwaga: Podstawowy okres gwarancji na wykonany przedmiot Umowy przez Wykonawcę wynosi nie mniej niż 3 lata od dnia podpisania protokołu końcowego dostaw i robót zgodnie z rozdziałem

XV. Jeżeli oferent zadeklaruje wartość dla Kryterium II ujemną lub nie poda jej w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający przyjmie wartość 0 przy wyliczeniu liczby punktów dla tego kryterium. Jeżeli zadeklarowana wartość będzie większa niż 2 lata zostanie przyjęta wartość maksymalna tj. 2 lata do wyliczenia dla tego kryterium.
XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności: nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę, Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa4.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub wytycznymi MIiR.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz upubliczni informację w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza powinien do 3 dni roboczych od momentu upublicznienia zawiadomienia dostarczyć do Zamawiającego oryginały dokumentów oferty o ile zostały złożone w formie elektronicznej drogą mailową w formie skanów.

Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni odpowiednio od dnia przekazania informacji, o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o otwarciu ofert.

Umowa zostanie zawarta w formie papierowej (pisemnej), w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego wybranemu Wykonawcy.

W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się (odstąpi) od zawarcia Umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

Możliwe jest dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku gdy:
1) Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym lub dokumentach zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru Umowy;
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
4 Tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.).

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności dostaw, robót budowlanych lub usług, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;
4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt.1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia od dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 548 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 221 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

Zmianę postanowień zawartej Umowy uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru Umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;
2) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie;
3) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy lub polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust.2 pkt.4.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia.
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
– klęski żywiołowe,
– warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie dostaw lub robót budowlanych lub dokonanie odbiorów,
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
– wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
– konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
– przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
– odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.4 pkt.1 lit. a – d termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
a) zmiany technologiczne, w szczególności:
– konieczność zrealizowania powierzonych Wykonawcy dostaw lub robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia,
– konieczność zrealizowania powierzonych Wykonawcy dostaw lub robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
3) Pozostałe zmiany:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,
b) zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie albo zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiednie zwiększenia albo zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy (ceny brutto oferty),
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy – w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami,

Wszystkie postanowienia zawarte w ust.4 stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Nie stanowi zmian Umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno‐organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego);
2) zmiany danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami.
XVIII. Postanowienia końcowe

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Złożenie przez Wykonawcę oferty w ramach niniejszego postępowania traktuje się jako potwierdzenie możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z specyfikacją niniejszego zamówienia i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (robót budowlanych) w zakresie montażu systemu zabezpieczenia obiektu.

XIX. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

06 września 2020 r.

Informacja o wyniku postępowania

Status rozstrzygnięcia: Wybrany wykonawca

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Solid Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa
data wpłynięcia oferty : 25.08.2020 r.
Cena brutto: 29 283,23 zł

Pełna lista podmiotów

W wymaganym terminie złożono 4 oferty:
1. Sawel Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Lwowska 83, 35-301 Rzeszów – łączna punktacja: 32,91 punktów;
2. Solid Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Postępu 17 , 02-676 Warszawa – łączna punktacja: 90,00 punktów;
3. P.O.M.I U.D. Security Office Sp. z o.o., ul. Ks. Jałowego 29, 35-010 Rzeszów – łączna punktacja: 59,71 punktów;
4. Domino Data Sp. z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów – łączna punktacja: 74,79 punktów.