Wykonanie instalacji systemu DC i AC oraz instalacji uziemiającej/odgromowej i oświetlenia terenu – Zadanie nr 5 w projekcie „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

30 grudnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. MIiR/2014-2020/12(4) zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Nazwa zadania: Wykonanie instalacji systemu DC i AC oraz instalacji uziemiającej/odgromowej i oświetlenia terenu – Zadanie nr 5 w projekcie „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Solar Carpatia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
adres: ul. Janusza Korczaka 10/46, 35‐114 Rzeszów
tel. 606-889-105, https://solarcarpatia.pl , e-mail: [email protected]

II. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. Wytyczne MIiR/2014-2020/12(4) dalej „Wytyczne MIiR”.
 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w rozdziale
  6 pkt.6.5 Wytycznych MIiR.
 3. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1843, dalej „ustawa PZP”) do jej stosowania.
 4. Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP.
 5. Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego jest rozdział 6 pkt.6.5 Wytycznych MIiR.

III. Określenia podstawowe

 1. Projekt – projekt „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE
 2. MIiR – Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. MIiR/2014-2020/12(4) lub wersja obowiązująca w dniu wszczęcia postępowania.
 3. Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę
  w sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podjętych przez Zamawiającego w Projekcie realizowanym w ramach RPO WP 2014-2020.
 4. Zamawiający – podmiot, szczegółowo określony w Umowie, udzielający zamówienia zgodnie
  z Wytycznymi MIiR.
 5. istotne dla stron postanowienia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
 6. Zamówienie publiczne – Umowa odpłatna, zawarta zgodnie z warunkami wynikającymi z Pzp albo z umowy o dofinansowanie Projektu, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach RPO WP 2014-2020, przy czym dotyczy to zarówno umów o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą Pzp, jak i umów dotyczących zamówień udzielanych zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych MIiR.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 4. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wypełnienie założeń projektu – wykonanie instalacji prądu stałego, prądu zmiennego niskiego i średniego napięcia wraz z kontenerową stacją transformatorową oraz instalacją uziemiającą/odgromową i oświetlenia terenu przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej „Dobra 1”.

5. Skrócony opis przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (dostawa i roboty budowlane) instalacji systemu DC
i AC oraz instalacji uziemiającej/odgromowej i oświetlenia terenu „Elektrowni fotowoltaicznej Dobra1” o mocy do 200kW, którą tworzyć będą w szczególności następujące elementy:

 • konstrukcja wolnostojąca dedykowana do instalacji paneli fotowoltaicznych,
 • panele fotowoltaiczne (moduły fotowoltaiczne),
 • falowniki (inwertery),
 • optymalizatory mocy – konwertery DC/DC,
 • okablowanie prądu stałego (DC) – kable solarne,
 • zabezpieczenia obwodów DC/AC,
 • rozdzielnice fotowoltaiczne PV,
 • monitoring parametrów pracy paneli fotowoltaicznych i falowników,
 • okablowanie prądu zmiennego AC nN,
 • kontenerowa stacja transformatorowa „EF Dobra 1” SN/nN – 15/0,4kV z:
  • – transformatorem SN/nN – 15/0,4kV,
  • – rozdzielnią wnętrzowa SN – 15kV,
  • – rozdzielnią wnętrzową AC nN 0,4kV– RNW,
  • – rozdzielnią potrzeb własnych stacji transformatorowej 0,4kV – RPW,
  • – system zabezpieczenia, pomiarów, sterowania i współpracy z automatykami stacyjnymi przeznaczony dla stacji elektroenergetycznych średniego napięcia i z systemem zarządzania farmą fotowoltaiczną (SCADA),
  • – uziemieniem stacji,
 • człon pomiarowy układu pomiarowo-rozliczeniowego energii,
 • człon pomiarowy układu pomiarowego „energii zielonej”,
 • przyłącz farmy fotowoltaicznej do sieci SN OSD – linia kablowa ziemna SN 15kV,
 • instalacja uziemienia i odgromowa farmy fotowoltaicznej,
 • instalacja oświetlenia terenu.

2) Przedmiotowa elektrownia zostanie umieszczona na działce nr ew. 129 i części działki nr ew. 128 obręb 0003 Dobra, gmina Sieniawa, powiat przeworski, województwo podkarpackie. Zamówienie realizowane jest w ramach Zadanie nr 5 w projekcie „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE i udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w „Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. Wytyczne MIiR/2014-2020/12(4)”.

Podstawowe parametry elektryczno-eksploatacyjne inwestycji

1 Ilość instalowanych generatorów DC – modułów fotowoltaicznych co najmniej: 714 szt.
2 Moc elektryczna pojedynczego generatora DC – modułu fotowoltaicznego co najmniej: 0,28 kWp
3 Maksymalna całkowita moc elektryczna instalowanych generatorów DC 199,99 kWp
4 Maksymalna ilość instalowanych falowników trójfazowych 6 szt.
5 Moc maksymalna DC falownika 37,25 kW
6 Moc maksymalna AC falownika 27,6 kW
7 Całkowita moc elektryczna AC instalowanych falowników 165,6 kW
8 Szacunkowa ilość wyprodukowanej energii (tolerancja ±15%) 210 MWh/rok
9 Roczny spadek mocy 0,6 – 1 %
10 Konstrukcja wsporczo-montażowa generatorów DC (bez „trackerów”) zamontowana na gruncie

3) Elementami układu elektrycznego po stronie prądu stałego DC projektowanej farmy fotowoltaicznej będą:

 • Moduły fotowoltaiczne,
 • Optymalizatory mocy – konwertery DC/DC,
 • Falowniki (Inwertery) trójfazowe,
 • Kable DC (solarne),
 • Zabezpieczenia obwodów DC/AC,
 • System monitoringu pracy paneli fotowoltaicznych i falowników,
 • Rozdzielnice fotowoltaiczne PV.

4) Do wyprowadzenia wyprodukowanej energii elektrycznej oraz zasilania potrzeb własnych farmy fotowoltaicznej w tym systemu oświetlenia terenu zaprojektowano kontenerową stację transformatorową z trójfazowym transformatorem olejowym 15,75/0,4 kV o mocy min. 250kVA, z trójpolową wewnętrzną rozdzielnicą SN (pole liniowo-odgromnikowe, pole pomiarowe i pole transformatorowe z wyłącznikiem SN) oraz wnętrzową rozdzielnią główną nN RNW wraz
z rozdzielnią potrzeb własnych stacji transformatorowej „EF Dobra 1” 0,4kV – RPW.

5) Zgodnie z warunkami przyłączenia nr 17-H0/WP/00025 zaprojektowano przyłącz ziemny kablowy SN 15kV pomiędzy nowoprojektowaną kontenerową stacją transformatorowa farmy fotowoltaicznej a słupem przyłączeniowym linii SN 15kV (sieci OSD). Przebieg przyłącza: od działki nr ew. 128 przez działki nr ew. 130, 138/2 i 143 do miejsca przyłączenia do istniejącego słupa dystrybucyjnego SN nr 3 (linia SN 15kV odgałęzienie do transformatora „Dobra5”). Kabel poprowadzony musi być zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i dokumentacją projektową. Projektowany przyłącz ziemny kablowy 15kV należy przyłączyć do zacisków prądowych rozłącznika SN sterowanego radiowo (od strony wytwórcy) zainstalowanego na przebudowanym słupie nr 3 linii napowietrznej 15kV Sieniawa – Lubaczów, odgałęzienie do stacji transformatorowej „Dobra 5”. Stanowić to będzie miejsce dostarczenia energii do sieci OSD oraz miejsce rozgraniczenia sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji projektowanej elektrowni fotowoltaicznej „Dobra 1”. Przebudowa istniejącego słupa SN nr 3 wraz z rozłącznikiem sterowanym radiowo zostanie wykonana przez PGE Dystrybucja S.A. i nie jest objęta niniejszym postępowaniem.

6) Dla potrzeb inwestycji wykonane muszą zostać pozostałe elementy infrastruktury związane
z budową i eksploatacją w szczególności:

 • Instalacja oświetlenia terenu,
 • Instalacja uziemienia i odgromowa,
 • Konstrukcja wspornikowo-montażowa dedykowana do montażu paneli fotowoltaicznych

7) Zakres prac obejmuje roboty ziemne, budowlane, dostawę i montaż kompletnej instalacji prądu stałego DC, instalacji prądu zmiennego AC średniego i niskiego napięcia, instalacji uziemienia/odgromowej, instalacji oświetlenia terenu i przyłączą elektroenergetycznego SN przedmiotowej elektrowni do sieci OSD, uruchomieniem, a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania przedmiotu Umowy, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej. Zamawiający przed podpisaniem Umowy z Wykonawcą przekaże mu opracowaną dokumentację projektową (projekt budowlany wraz z pozwoleniami oraz inne decyzje administracyjne).

8) Przedmiotem zamówienia jest co najmniej dostawa i wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową kompletnej instalacji prądu stałego DC, instalacji prądu zmiennego AC średniego
i niskiego napięcia, instalacji uziemienia/odgromowej, instalacji oświetlenia terenu i przyłączą elektroenergetycznego SN przedmiotowej elektrowni do sieci OSD w szczególności:

a) Geodezyjne rozlokowanie, dostawa i montaż dedykowanych stelaży (min. 60 kpl stołów montażowych) co najmniej z profili stalowych ocynkowanych lub aluminiowych w systemie dwupodporowym, wbijanych w grunt albo metodą równoważną osadzanych w gruncie poprzez zabetonowanie, na których zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niż 280Wp każdy, w ilości odpowiedniej do osiągnięcia mocy zainstalowanej 200 kW (lub najbardziej zbliżonej wynikającej z mnożnika mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych). Panele muszą zostać zamontowane na konstrukcji w 4 rzędach w orientacji poziomej (długą krawędzią równolegle do gruntu), pod kątem 25°, azymut 180O (moduły skierowane bezpośrednio na południe – kąt odchylenia od południa 00).

b) Geodezyjnego rozlokowania torów kablowych linii AC nN i SN.

c) Paneli fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 280 Wp (moc maksymalna pojedynczego panelu dla warunków STC (Pmax STC)). Zamawiający zastrzega wymóg montażu jednakowych paneli fotowoltaicznych na całej farmie. Pojedyncze panele muszą spełniać co najmniej następujące wymagania:

 • Certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą w zakresie zgodności z normą
  PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub normami równoważnymi. Certyfikat nie może być wydany przed 2012 r.,
 • Zgodność z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE z 27.04.2016 L112/1), zwanym dalej: NC RfG. oraz wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci wynikających z art. 7 ust. 4 w/w rozporządzenia Komisji (UE) zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak: DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r.,
 • Panele muszą być wykonane z krzemu polikrystalicznego albo równoważnie z krzemu monokrystalicznego,
 • Sprawność min. 16%,
 • Waga do 19 kg,
 • Wyposażone w złącza MC4,
 • Obciążenie śniegiem: min. 5 400 Pa,
 • Obciążenie wiatrem: min. 4 000 Pa,
 • Dopuszczalna temperatura przy pracy ciągłej co najmniej od -40OC do +85OC;
 • Bezpieczeństwo inwersji objęte co najmniej 12-letnią gwarancją producenta produktu oraz
  25-letnią gwarancją producenta na liniową pracę instalacji,
 • Gwarancja producenta na wydajność – minimalnie 97% mocy znamionowej w ciągu pierwszego roku. Następnie spadek o maksymalnie 0,6% na rok (Przynajmniej 92% mocy znamionowej po 10 latach i 83% mocy znamionowej po 25 latach).

d) Optymalizerów mocy (konwertery DC/DC) w ilości jeden optymalizator mocy na dwa panele fotowoltaiczne. Optymalizatory mocy muszą być kompatybilne (pracować bezproblemowo w stringach) z projektowanymi falownikami i panelami fotowoltaicznymi. Optymalizery mocy muszą spełniać co najmniej następujące wymagania:

 • Moc nominalna co najmniej 2-krotność wartości mocy maksymalnej pojedynczego panelu fotowoltaicznego,
 • Sprawność nie mniejsza niż 98%,
 • Bezpieczne napięcie optymalizera mocy nie wyższe niż 1,5V,
 • Wyposażone w złącze wejściowe i wyjściowe: MC4,
 • Zakres temperatury pracy co najmniej od – 40OC do +85 OC,
 • Stopień ochronności IP68,
 • Waga do 1 kg,
 • Gwarancja producenta co najmniej 25 lat.

e) Falowników (inwerterów) trójfazowych przy rzędach paneli w ilości do 6 szt. Falowniki muszą spełniać co najmniej następujące wymagania:

 • Konstrukcja bez transformatora,
 • Zakres temperatury eksploatacji co najmniej od -20 do +60OC,
 • Waga ≤48kg,
 • Sprawność nie mniejsza niż 98,3%,
 • Gwarancja producenta co najmniej 5lat.

f) Prefabrykowanego budynku technicznego stacji transformatorowej (z wyposażeniem p.poż i sprzętem BHP), w którym zostanie zainstalowany co najmniej:

 • Transformator trójfazowy olejowy 15,75/0,4 kV o mocy co najmniej 250kVA,
 • Trójpolowa wewnętrzna rozdzielnica SN (pole liniowo-odgromnikowe, pole pomiarowe i pole transformatorowe z wyłącznikiem SN)
 • Uniwersalny system zabezpieczeń, pomiarów, sterowania, komunikacji , rejestracji i współpracy z automatykami stacyjnymi przeznaczony dla stacji elektroenergetycznych średniego napięcia i z systemem zarządzania farmą fotowoltaiczną (SCADA);
 • Wnętrzowa rozdzielnia główna nN RNW wraz z rozdzielnią potrzeb własnych stacji transformatorowej i układami pomiarowo-rozliczeniowymi.

g) Przyłącza kablowego ziemnego SN o długości ok. 125m, łączącego stację nn/SN z punktem przyłączenia;

h) Infrastruktury i instalacji towarzyszących w szczególności:

 • Okablowanie (prądu stałego DC, zmiennego AC średniego i niskiego napięcia oraz okablowanie sygnałowe);
 • Rozdzielnice (prądu stałego DC i zmiennego AC),
 • System monitorowania pracy paneli fotowoltaicznych i falowników,
 • Instalacja uziemiająca i odgromowa

i) Instalacja systemu oświetlenie terenu w ilości 6 punktów głównie wzdłuż ogrodzenia terenu zgodnie z mapą zagospodarowania terenu i schematami, na słupach głownie stalowych ocynkowanych lub aluminiowych o wysokości 5m z wysięgnikami podwójnym po 2szt. naświetlaczy zewnętrznych LED o mocy co najmniej 70W – strumień światła co najmniej 4500lm, kąt świecenia co najmniej 120O, z możliwością pracy na zewnątrz pomieszczeń (klasa szczelności IP65, odporne na UV) każdy.
W prefabrykowanym budynku technicznym stacji transformatorowej musi zostać zainstalowany człon sterowania oświetleniem terenu z możliwością załączania obwodu zegarem astronomicznym, detekcją ruchu oraz ręcznie dla celów serwisowych.

j) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewniają one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględnione jako definicje standardu, a nie jako określone marki zastosowane w projekcie. Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji zamówienia, urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej lub Kierownika budowy, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzucenia oferty
z powodu ich „nierównoważności”.

9) Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego
lub sprzętu o parametrach równoważnych lub lepszych i wynikające z tego tytułu uzyskanie dodatkowych zgód i pozwoleń w urzędach lub zmiany/aktualizacji warunków przyłączeniowych
i ponownego uzgodnienia dokumentacji projektowej z PGE Dystrybucja S.A., Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania takich zgód, pozwoleń lub uzgodnień na własny koszt
i w nieprzekraczalnym terminie trwania Umowy.

10) Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji robót budowlanych, na koszt Wykonawcy, wykonanie ekspertyzy losowo wybranych przez Zamawiającego do 5% modułów fotowoltaicznych w laboratorium wskazanym przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia zgodności deklarowanych parametrów.
W przypadku nie spełnienia wymaganych parametrów, Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia badania wszystkich paneli na koszt Wykonawcy. Panele nie spełniające wymagań, zostaną wymienione na koszt Wykonawcy.

11) Wykonawca w ramach testów, pomiarów i rozruchu powinien wykonać wymagane prawem
i wymaganiami przedsiębiorstwa energetycznego w tym co najmniej:

a) Kontrolę połączeń DC – sprawdzenie połączeń DC (panele, zabezpieczenia, inwertery),
b) Kontrolę połączeń AC – sprawdzenie połączeń AC (zabezpieczenia, miejsce wpięć i połączeń),
c) Testy ciągłości uziemienia i połączeń wyrównawczych – sprawdzenie miernikiem poprawności połączeń instalacji uziemiających i wyrównawczych,
d) Testy polaryzacji – sprawdzenie polaryzacji DC (w stringach, przy optymalizerach mocy i przy inwerterach),
e) Pomiary strony DC co najmniej:

 • Prądu zwarciowego instalacji mierzony przy danym naświetleniu,
 • Napięcia jałowego instalacji mierzone przy danym naświetleniu,
 • Rezystancji izolacji przewodów DC mierzona przy napięciu 1000V,
 • Mocy maksymalnej instalacji dla warunków STC (Pmax STC),
 • Sprawdzenie poprawności zadziałania zabezpieczeń inwertera,
 • Nasłonecznienie w czasie wykonywania pomiarów,
 • Temperatura otoczenia mierzona w czasie pomiarów,
 • Pomiary paneli i instalacji DC kamerą termowizyjną.

f) Pomiary strony AC co najmniej:

 • Torów linii AC nN na napięcie 500V,
 • Torów linii SN na napięcie 15kV.

g) Badanie ochrony przeciwporażeniowej co najmniej:

 • Skuteczności na napięcie dotykowe 50V,
 • Skuteczności na napięcie sieciowe,
 • Skuteczności zabezpieczeń,
 • Wartości dopuszczalnych impedancji pętli zwarcia.

h) Pomiar uziemienia co najmniej:

 • Typ uziemienia,
 • Współczynnik korekcyjny (sucho, mokro),
 • Dopuszczalnej wartości uziemienia po przeliczeniu.

12) Wykonawca z czynności konfiguracji, testów, pomiarów i rozruchu opracuje niezbędne dokumenty związane z zakończeniem budowy w tym w szczególności instrukcję obsługi elektrowni na potrzeby Zamawiającego oraz przeprowadzi przeszkolenie w zakresie obsługi instalowanych urządzeń do 5 osób wskazanych przez Zamawiającego.

13) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:

 • dokonać rozruchu (uruchomienia) instalacji poprzez:
 • – uzyskanie dokumentów potwierdzających możliwość świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej od przedsiębiorstwa energetycznego,
  • – rozpoczęcie wprowadzania do sieci elektroenergetycznej energii elektrycznej wytworzonej
   w instalacji, w tym przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
  • – czynności niezbędnych do zawarcia przez Zamawiającego Umowy dystrybucji energii elektrycznej oraz Umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej w zakresie odnoszącym się do energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z instalacji;
 • w przypadku nieistotnych zmian projektowych – naniesienie na duplikacie projektu budowlanego dokonanych zmian, zatwierdzenie zmian przez projektanta i przedłożenie Zamawiającemu – 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
 • wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, z obowiązkiem inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu w wykopie otwartym.

14) Wykonawca udzieli gwarancji co najmniej:

 • 3 lata – na całość dostaw (z nie wyspecyfikowanym okresem gwarancji w innym miejscu) i robót budowlanych,
 • 12 lat – na panele fotowoltaiczne oraz 25-letnią gwarancją na liniową ich pracę i dodatkowo gwarancję wydajności – minimalnie 97% mocy znamionowej w ciągu pierwszego roku. Następnie spadek o maksymalnie 0,6% na rok (Przynajmniej 92% mocy znamionowej po 10 latach i 83% mocy znamionowej po 25 latach) – potwierdzone oświadczeniem producenta,
 • 25 lat na optymalizery mocy – potwierdzone oświadczeniem producenta,
 • 5 lat – na inwertery i pozostałe elementy elektrowni – potwierdzone oświadczeniem producenta,
 • 5 lat- na stacje transformatorową 15kV i jej wyposażenie,
 • 5 lat – na konstrukcję i 20 lat na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji
  licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez wszystkie ze stron Umowy.

15) W przypadku zgłoszenia awarii, gwarantowany czas reakcji serwisu zapewnianego przez Wykonawcę (wyrażony w godzinach), rozumiany jako maksymalna dopuszczalna liczba godzin
od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę ma wynosić nie dłużej niż 8 godzin liczone od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.

16) Zagwarantować maksymalny czas naprawy serwisowej przez Wykonawcę (wyrażony
w godzinach), rozumiany jako maksymalna dopuszczalna liczba godzin od momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę do momentu, w którym zostanie przywrócona pierwotna normatywna funkcjonalność i efektywność działania instalacji) nie dłużej niż 12 godzin liczone od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.

17) Zagwarantować Zamawiającemu zgłaszanie reklamacyjne lub serwisowe, które będzie mógł dokonywać w godzinach co najmniej od 7:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku.

18) Załącznikiem do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia jest wyciąg z dokumentacji projektowej w szczególności z projektu budowlanego. Przedmiary robót należy traktować jako dokumenty pomocnicze do wykonania kosztorysu oraz obliczenia ceny oferty, która powinna uwzględnić ewentualne rozbieżności w ilości robót pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia.

19) Zamawiający nie dopuszcza następujących odstępstw od rozwiązań przedstawionych
w wyciągu z dokumentacji projektowej (wyciąg z projektu budowlanego):

 • zmiany technologii wykonania podkonstrukcji,
 • rozstawu stołów mierzonemu jako rozstaw pomiędzy palami poszczególnych rzędów stołów,
 • odległości konstrukcji paneli fotowoltaicznych od ogrodzenia,
 • kąta montażu paneli fotowoltaicznych,
 • usytuowania oraz wymiarów budynku technicznego,
 • minimalnej odległości dolnej krawędzi paneli fotowoltaicznych od gruntu,

Pozostałe zmiany są dopuszczalne pod warunkiem zgodności z decyzją o warunkach zabudowy, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, przepisami odrębnymi oraz zapisami niniejszego zapytania ofertowego. W szczególności dotyczy to ilości i mocy paneli fotowoltaicznych.
Zmiany nie mogą ograniczyć lub zmniejszyć funkcjonalności instalacji.

V. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)[1]

Kody wspólnego słownika zamówień o którym mowa w Rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.Urz. WE L 340 z 16 grudnia 2002 r.)[2]:

Główny Przedmiot

09 331 200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty:

09 332 000-5 Instalacje słoneczne;

45 200 000‐9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

45 231 400‐9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;

45 232 200‐4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych;

45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45 315 600-4 Instalacje niskiego napięcia;

45 315 500-3 Instalacje średniego napięcia;

45 315 300-1 Instalacje zasilania elektrycznego;

45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne;

51 110 000‐6 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego;

45 232 220‐0 Roboty budowlane w zakresie podstacji;

45 232 221-7 Podstacje transformatorowe;

45 317 200-3 Instalowanie transformatorów elektrycznych;

51 111 300‐6 Usługi instalowania transformatorów;

51 900 000‐1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli;

51 111 200‐5 Usługi instalowania generatorów;

45 223 100‐7 Montaż konstrukcji metalowych;

45 223 810-7 Konstrukcje gotowe;

71 540 000-5 Usługi zarządzania budową.

VI. Miejsce publikacji dokumentacji przetargowej

Dokumenty dostępne są pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
https://www.solarcarpatia.pl/zamowienia/

VII. Wymagania dotyczące Wykonawcy

 1. Przekazanie terenu inwestycji

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren inwestycji wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego dostaw i robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

2. Zabezpieczenie terenu inwestycji

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu inwestycji oraz robót poza placem inwestycji w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego dostaw i robót, a w szczególności:
1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z inwestycją i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren inwestycji przed dostępem osób nieupoważnionych,
2) Koszt zabezpieczenia terenu inwestycji jest włączony w cenę zadania i nie podlega odrębnej zapłacie.

3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania inwestycji i wykonywania dostaw lub robót Wykonawca będzie:
1) utrzymywać teren inwestycji w stanie bez wody stojącej,
2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu inwestycji oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

4. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

5. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urządzeń na czas trwania inwestycji. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie maszyn i sprzętu oraz podczas dostaw materiałów i urządzeń na teren robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie
o każdym takim przewozie zawiadamiał Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji dostaw lub robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni zaplecze socjalne dla personelu z dostępem do wody.

8. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego i przejęcia przez Kierownika budowy i Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru w należytym stanie. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na tereny robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą –Prawo budowlane.

9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z dostawami i robotami oraz będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia dostaw i/lub robót.

10. Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych dostaw i/lub robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania dostaw i/lub robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające zaleceniom na polecenie Kierownika budowy będą usunięte
z terenu inwestycji. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu inwestycji.

11. Zgodność robót z dokumentacją projektową

Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część niniejszego zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji niniejszego zlecenia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty muszą być zgodne z dokumentacją projektową niniejszego zlecenia. Dane określone w dokumentacji projektowej niniejszego zlecenia będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia jakościowe w ramach określonego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy wykonane dostawy lub roboty budowlane nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową niniejszego zlecenia, to takie dostawy lub prace budowlane winny być poprawione na koszt Wykonawcy.

12. Odbiór końcowy dostaw i robót

Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania dostaw i robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem w dzienniku budowy.
Odbiór końcowy dostaw i robót musi nastąpić w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru końcowego dostaw i robót dokonuje komisja przy udziale Zamawiającego, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakości robót na podstawie badań przedstawionych dokumentów, wyników pomiarów, wizualnej oceny oraz zgodności wykonanych dostaw i robót
z Umową.

13. Wymagania dotyczące gwarancji

Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udzieli gwarancji bez zadeklarowanego wydłużenia terminu obowiązywania gwarancji (Kryterium II oceny oferty) na okres nie krótszy niż:
1) 3 lata – na całość dostaw (z nie wyspecyfikowanym okresem gwarancji w innym miejscu)
i robót budowlanych,
2) 12 lat – na panele fotowoltaiczne oraz 25-letnią gwarancją na liniową ich pracę i dodatkowo gwarancję wydajności – minimalnie 97% mocy znamionowej w ciągu pierwszego roku. Następnie spadek o maksymalnie 0,6% na rok (Przynajmniej 92% mocy znamionowej po 10 latach i 83% mocy znamionowej po 25 latach) – potwierdzone oświadczeniem producenta,
3) 25 lat na optymalizery mocy – potwierdzone oświadczeniem producenta,
4) 5 lat – na inwertery i pozostałe elementy elektrowni – potwierdzone oświadczeniem producenta,
5) 5 lat- na stacje transformatorową 15kV i jej wyposażenie,
6) 5 lat – na konstrukcję i 20 lat na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji
licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez wszystkie ze stron Umowy.

Okres gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na całość dostaw (z nie wyspecyfikowanym okresem gwarancji w innym miejscu) i robót budowlanych, może zostać wydłużony zgodnie z Kryterium II oceny oferty o dodatkowy okres 1 rok (gwarancja łączna 4 lata) albo 2 lata (gwarancja łączna 5 lat).

VI. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin na realizację dostaw i robót budowlanych wynosi 180 dni od dnia podpisania Umowy.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1) posiadający wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien udokumentować w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: roboty budowlane polegające na wybudowaniu przynajmniej 3 farm fotowoltaicznych o mocy minimalnej jednostkowej 50 kW wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Do wskazanego doświadczenia można również zaliczyć realizowane aktualnie roboty budowlane o stopniu zaawansowania przekraczającym 80% pod warunkiem przedstawienia dowodów należytego wykonania zrealizowanego zakresu;

2) posiadający uprawnienia do wykonania działalności lub czynności niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

3) dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Aby Zamawiający uznał, że Wykonawca wykazał spełnienie posiadania wiedzy i doświadczenia musi dołączyć wykaz minimum 1 osoby posiadającej uprawnienia kierownika budowy o specjalności ogólnobudowlanej posiadająca doświadczenie minimum 1 roku jako kierownik budowy;

4) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co najmniej na kwotę 1 000 000 zł. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o kopię polisy OC, która powinna zostać załączona do oferty.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

3. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności

wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się:

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny
,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo‐akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt. 2;

4) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania, lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

5) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

7) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

8) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 628,
z późn. zm.);

9) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne.

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodną z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z powodu braku spełnienia wymogów formalnych udziału w postępowaniu;

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7. W celu uniknięcia konfliktu interesów:

1) zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo
lub Kapitałowo[3],

2) osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy wraz z wykazem co najmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia kierownika budowy i kopię stosownych uprawnień – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (Załącznik
nr 2 do SIWZ);

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ);

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 4 do SIWZ);

4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 5 do SIWZ);

5) Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

6) Dokumenty potwierdzające długość okresu od którego producent paneli fotowoltaicznych oferowanych przez wykonawcę w ramach niniejszego postępowania świadczy gwarancję na warunkach jak te przedstawione w ofercie.

7) Karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające specyfikację parametrów technicznych oferowanych paneli fotowoltaicznych.

8) Karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające specyfikację parametrów technicznych oferowanych inwerterów.

9) Kopię ważnej polisy OC opiewającej co najmniej na kwotę 1 000 000 zł .

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 4 do SIWZ);

2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 5 do SIWZ).

3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę, że nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ);

2) Dokumenty potwierdzające dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Aby Zamawiający uznał, że Wykonawca wykazał spełnienie posiadania wiedzy i doświadczenia musi dołączyć wykaz minimum 1 osoby posiadającej uprawnienia kierownika budowy o specjalności ogólnobudowlanej posiadająca doświadczenie minimum 1 roku jako kierownik budowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien udokumentować
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: roboty budowlane polegające na wybudowaniu przynajmniej 3 farm fotowoltaicznych o mocy minimalnej jednostkowej 50 kW wraz z dowodami określającymi,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Do wskazanego doświadczenia można również zaliczyć realizowane aktualnie roboty budowlane o stopniu zaawansowania przekraczającym 80% pod warunkiem przedstawienia dowodów należytego wykonania zrealizowanego zakresu.

4. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców winno być dołączone do oferty.

3) Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, ewentualnie przedłożyć umowę spółki lub uchwałę wspólników, określające zakres uprawnień do reprezentowania spółki przez wspólników (art. 865 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

4) Postanowienia specyfikacji dotyczące Wykonawców występujących wspólnie stosuje się odpowiednio do wspólników spółki cywilnej.

5) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.

6) Dokumenty, oświadczenia, załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę, albo członka jego zarządu albo prokurenta albo ustanowionego pełnomocnika. Dokumenty, oświadczenia, załączniki do oferty składane oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, od którego pochodzą.

7) Kopie dokumentów i oświadczeń dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokument lub oświadczenie dotyczy.

8) Oferta winna być sporządzona wg następujących zasad:

a) formularz oferty i załączniki o których mowa w ust.1 pkt.1 i w ust.1 pkt. 6 Wykonawcy występujący wspólnie składają jako jeden łączny, podpisany przez pełnomocnika;

b) załączniki o których mowa w ust.1 pkt.2, ust.1 pkt.3 i w ust.1 pkt.4 powinny pochodzić od każdego z podmiotów oddzielnie;

5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów w formie papierowej:

1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty
z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty nie przetłumaczone na język polski nie będą brane pod uwagę.

4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości.

5) Postanowienia w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę polegającego na zasobach innych podmiotów:

a) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków;

b) powołując się na spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez inny podmiot, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia i w tym celu ma obowiązek przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów;

c) kopie dokumentów dotyczących podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez ten podmiot.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie papierowej. Pisma do Zamawiającego należy kierować na adres:

Solar Carpatia sp. z o.o. ul. Janusz Korczaka 10/46, 35‐114 Rzeszów,

2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się Zamawiającego lub Wykonawcy/-ami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się telefonicznie: 606-889-105,

b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [email protected]

3) W przypadku, gdy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych i merytorycznych oraz upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest:

Sławomir Kowalski,
tel.: 606-889-105,
e‐mail: [email protected]
w terminach od poniedziałku do soboty w godz. pomiędzy 8:00 a 20:00

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie papierowej lub w formie elektronicznej (drogą mailową) o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień z zastrzeżeniem pkt. 2.

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (rozdział XIII niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2, po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną bez ujawniania źródła zapytania przekazane wszystkim potencjalnym Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej https://solarcarpatia.pl/zamowienia/, w bazie konkurencyjności[4], o ile będzie to technicznie możliwe.

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim potencjalnym Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone zostaną na stronie internetowej https://solarcarpatia.pl/zamowienia/, w bazie konkurencyjności, o ile będzie to technicznie możliwe.

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania potencjalnych Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany istotnych warunków ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany istotnych warunków zamówienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

6) Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie lub omyłki rachunkowe.

X. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje wadium.

XI. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawcy/-ów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie papierowej (pisemnej) w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze i oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie ze stosownym dokumentem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne ewentualne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości

dekompletacji zawartości oferty.

2. Sposób zaadresowania oferty:

1) Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).

2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Solar Carpatia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
adres: ul. Janusza Korczaka 10/46, 35‐114 Rzeszów.

Koperta lub inne opakowanie, w jakim zostanie złożona oferta, powinno zostać opisane w widocznym miejscu w następujący sposób: Zadanie nr 5 w projekcie „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1”.

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania.

3. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:

1) Zamawiający może wezwać oferentów do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy i roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli:

a) Wykonawca nie złożył aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierającego informacje stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy i roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, brak podstaw wykluczenia – które Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,

b) oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

2) Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy i roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

a) spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu;

b) spełnienie przez oferowane dostawy i roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego.

4) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

5) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać do dnia: 05.02.2020 do godz. 16:00 w formie papierowej za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) na adres: Solar Carpatia Sp. z o.o., adres: ul. Janusza Korczaka 10/46, 35‐114 Rzeszów
 2. Przez złożenie oferty w formie papierowej w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem terminu składania oferty wskazanym w ust. 1. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.
 3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy papierowej (pisemnej).
 4. Oferty zostaną otwarte dnia: 05.02.2020 o godz. 18:00 w: Racławówka 364 A, 36‐o47 Niechobrz.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny i forma płatności

1. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i Wykonawca nie może domagać się za wykonanie przedmiotu zamówienia zapłaty wynagrodzenia wyższego, niż zaoferowane a następnie wskazane
w Umowie.

Cena ryczałtowa* będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i pomiary składające się na jej wykonanie.

Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę będzie obejmować w szczególności:

*Cena ryczałtowa zawierająca wszystkie koszty związane z wykonaniem poszczególnych elementów Umowy, ustalona na podstawie wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, w szczególności na podstawie Dokumentacji projektowej z wykorzystaniem Przedmiaru robót. Przedmiar robót stanowi dla Wykonawcy informację o charakterze pomocniczym do wykonania kosztorysu oraz obliczenia ceny poszczególnych elementów Umowy, składających się na cenę oferty, która powinna uwzględniać ewentualne rozbieżności w ilości robót pomiędzy przedmiarem a Dokumentacja projektową i opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem jako nadrzędną i właściwą  – stanowiąca podstawę do wyceny robót – należy traktować treść projektu wykonawczego.

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich (PLN) liczbowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Płatność za wykonane dostawy i roboty zostanie wykonana w trzech transzach:

1) 50% ceny po wykonaniu Etapu I (przyłącza do sieci OSD, kompletnej stacji transformatorowej, podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne oraz systemu uziemienia/odgromowego i instalacji oświetlenia terenu),

2) 40% ceny po wykonaniu Etapu II (montażu paneli fotowoltaicznych, optymalizerów mocy
i inwerterów),

3) 10% ceny po zakończeniu realizacji całości przedsięwzięcia,

po protokolarnym odbiorze każdego etapu lub odbiorze końcowym

4) Płatność dokonana będzie po wykonaniu robót, w terminie 30 dni po złożeniu przez Wykonawcę rachunku lub faktury.

5) Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczkowych.

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją;

2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie;

3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi zasadę oceny punktowej ofert. Oferty oceniane będą w odniesieniu do warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Wybór oferty zostanie dokonany przez Zamawiającego w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert:

Kryterium I: Cena oferty
Znaczenie: 90%

Kryterium II: Wydłużenie okresu gwarancji
Znaczenie: 10%

Za Kryterium I oferent może otrzymać maksymalnie 90,00 punktów.

Za Kryterium II oferent może otrzymać maksymalnie 10,00 punktów.

Na ocenę oferty będzie składała się suma punktów otrzymanych za Kryterium I i Kryterium II. Suma punktów określona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (części setnych) zgodnie
z zasadą matematycznego zaokrąglania liczb. Oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów.

Przy jednakowej liczbie punktów zostanie wybrana oferta o niższej cenie, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4. Sposób oceny ofert:

Kryterium I: Cena oferty
Znaczenie: 90%

gdzie:
P?=(Cmin/Co)x90

gdzie:
P? – liczba punktów w kryterium Cena oferty;
?min – cena z oferty o najniższej cenie (wyrażona w złotych polskich – PLN);
?o – cena z oferty ocenianej (wyrażona w złotych polskich – PLN).

Kryterium II: Wydłużenie okresu gwarancji
Znaczenie: 10%

gdzie:
OGD = OGDW x 5

gdzie:
OGD – liczba punktów w kryterium Wydłużenie okresu gwarancji;
OGDW – ilości lat o ile zostanie wydłużona gwarancja na całość dostaw (z nie wyspecyfikowanym okresem gwarancji w innym miejscu) i robót budowlanych, ponad podstawowy okres 3 lat (wyrażona w wartości dodatniej całkowitej lat w przedziale od 0 (minimalna wartość lat o ile może zostać wydłużony okres gwarancji ponad podstawowy 3 lata) do 2 (maksymalna wartość lat o ile może zostać wydłużony okres gwarancji ponad podstawowy 3 lata) na wykonany przedmiot Umowy (gwarancja na całość dostaw (z nie wyspecyfikowanym okresem gwarancji
w innym miejscu) i robót budowlanych) przez Wykonawcę.

Uwaga: Podstawowy okres gwarancji na wykonany przedmiot Umowy (gwarancja na całość dostaw
(z nie wyspecyfikowanym okresem gwarancji w innym miejscu) i robót budowlanych) przez Wykonawcę wynosi nie mniej niż 3 lata od dnia podpisania protokołu końcowego dostaw i robót. Jeżeli oferent zadeklaruje wartość dla Kryterium II ujemną lub nie poda jej w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający przyjmie wartość 0 przy wyliczeniu liczby punktów dla tego kryterium. Jeżeli zadeklarowana wartość będzie większa niż 2 lata zostanie przyjęta wartość maksymalna tj. 2 lata do wyliczenia dla tego kryterium.

XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności: nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

4. Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę, Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa[5].

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe, z wyłączeniem obowiązku publikacji na stronie internetowej http://www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl/.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi MIiR.

7. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz upubliczni informację w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

8. Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni odpowiednio od dnia przekazania informacji, o  wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o otwarciu ofert.

9. Umowa zostanie zawarta w formie papierowej (pisemnej), w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego wybranemu Wykonawcy.

10. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się (odstąpi) od zawarcia Umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

2. Możliwe jest dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku gdy:

1) Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym
lub dokumentach zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru Umowy;

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności dostaw, robót budowlanych lub usług, zamówionych
w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla Zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w Umowie;

3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;

4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

a)  na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ust.1,

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
od dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,

5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż
5 548 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 221 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

3. Zmianę postanowień zawartej Umowy uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru Umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;

2) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie;

3) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy
lub polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust.2 pkt.4.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków
ich wprowadzenia:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

– klęski żywiołowe,

– warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie dostaw lub robót budowlanych lub dokonanie odbiorów,

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

– wstrzymanie dostaw lub robót przez Zamawiającego,

– konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

– przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,

– odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,

d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.4 pkt.1 lit. a – d termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

a) zmiany technologiczne, w szczególności:

– konieczność zrealizowania powierzonych Wykonawcy dostaw lub robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia,

– konieczność zrealizowania powierzonych Wykonawcy dostaw lub robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

– konieczność zrealizowania powierzonych Wykonawcy dostaw lub robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na wytyczne Operatora Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A. odpowiedzialnego za przyłączenie przedmiotowej inwestycji do sieci średniego napięcia.

3) Zmiany osobowe:

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ‐ Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub innych przepisach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego.

4) Pozostałe zmiany:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie albo zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiednie zwiększenia albo zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy (ceny brutto oferty),

c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy – w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami,

d) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasad opisanych w lit. c,

e) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1145, z późn zm.) z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 505, z późn. zm.).

5. Wszystkie postanowienia zawarte w ust.4 stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

6. Nie stanowi zmian Umowy:

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno‐organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego);

2) zmiany danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami.

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Złożenie przez Wykonawcę oferty w ramach niniejszego postępowania traktuje się jako potwierdzenie możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z specyfikacją niniejszego zamówienia i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

XIX. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:


[1] Wspólny słownik zamówień dostępny jest m.in. pod adresem: http://kody.uzp.gov.pl

[2] Wspólny słownik zamówień dostępny jest m.in. pod adresem: http://kody.uzp.gov.pl

[3] Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

[4] Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).

[5] Tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t.j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.).

[6]  „RODO” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1)

Pytania i wyjaśnienia

09 stycznia 2020 r.

Protokół z otwarcia ofert

05 lutego 2020 r.

15 lutego 2020 r.

Informacja o wyniku postępowania
Status rozstrzygnięcia: Wybrany wykonawca

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsorcjum:
Vendsoft Sp. z o.o. , Krzemienica 918 , 37-127 Krzemienica – Lider Konsorcjum,
Solaris PV Sp. z o.o., os. Gen. Maczka 10/17, 37-100 Łańcut – Członek Konsorcjum  
Data wpłynięcia oferty : 05.02.2020 r. 
Cena brutto: 1 044 270,00 zł

Pełna lista podmiotów

1. ML SYSTEM S.A. , Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie – łączna punktacja: 89,06 punktów;
2. Hymon Energy Sp. z o.o. , ul . Dojazd 16 A, 33-100 Tarnów;
3. Engie Zielona Energia Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice;
4. Konsorcjum: Vendsoft Sp. z o.o. , Krzemienica 918 , 37-127 Krzemienica – Lider Konsorcjum, Solaris PV Sp. z o.o., os. Gen. Maczka 10/17, 37-100 Łańcut – Członek Konsorcjum – łączna punktacja: 100 punktów;  
5. PTU “ELEKTRA” Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 7K, 20-704 Lublin.