Postępowanie na „ZAGOSPODAROWANIE TERENU – PRACE PRZYGOTOWAWCZE w projekcie „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE”

28 lutego 2019 r.

Umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1169930 o następującej treści:

Termin składania ofert
do dnia 15-03-2019

Numer ogłoszenia
1169930

Status ogłoszenia
Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać do dnia: 15.03.2019 do godz. 16:00 drogą mailową (elektroniczna) na adres: [email protected] lub w formie papierowej za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) na adres: Solar Carpatia Sp. z o.o., adres: ul. Janusza Korczaka 10/46, 35‐114 Rzeszów. 

2. Przez złożenie oferty w formie papierowej w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem terminu składania oferty wskazanym w ust. 1. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 

3. Przez złożenie oferty drogą mailową (w formie elektronicznej) w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu oferty – na wskazany adres mailowy jak w ust.1 – przed upływem terminu składania oferty wskazanym w ust. 1. Decyduje data i godzina z serwera pocztowego Zamawiającego.

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy papierowej (pisemnej).

5. Oferty zostaną otwarte dnia: 15.03.2019 o godz. 18:00 w: Solar Carpatia Sp. z o.o., adres: ul. Janusza Korczaka 10/46, 35‐114 Rzeszów

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
[email protected]

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Sławomir Kowalski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
606-889-105

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne związane z zagospodarowaniem terenu przedsięwzięcia, w szczególności: 

1) Oczyszczenie terenu objętego inwestycją z karp (pni i korzeni) – usunięcie pozostałości pni i korzeni pozostających w ziemi po wycince drzew i krzewów. Usunięcie karp powinno być wykonane w sposób mechaniczny lub ręczny, a wykopane pnie i korzenie odtransportowane na koszt Wykonawcy na właściwe składowisko tego typu zanieczyszczeń. Zamawiający nie dopuszcza usuwania karp w sposób chemiczny lub poprzez wypalanie.

2) Oczyszczenie terenu objętego inwestycją z pozostałych ewentualnych zanieczyszczeń tj. kamieni, gruzu, drobnych śmieci poprzez zebranie i odtransportowanie ich na koszt Wykonawcy na właściwe składowisko tego typu zanieczyszczeń;

3) Zasypywanie nierówności terenu inwestycji spycharkami z przemieszczeniem gruntu lub zasypanie nierówności terenu inwestycji spycharkami z przemieszczeniem gruntu po wcześniejszym dostarczeniu przez Wykonawcę na teren inwestycji co najmniej 28,8m3 ziemi o klasie nie gorszej niż grunt rodzimy. Zamawiający dopuszcza dostarczenie tylko gruntu ornego (R) lub grunty sklasyfikowane jako łąki trwałe (Ł) lub pastwiska trwałe (Ps) o minimalnej klasie bonitacyjnej jako gleby orne słabe – V (Oznaczenie klasy (OZK) według EGiB i GKG) (wolnego od zanieczyszczeń tj. gruzu, kamieni, korzeni lub materiałów rozbiórkowych). 

4) Niwelacja całego terenu inwestycji poprzez przemieszczenie i jednoczesne uformowanie wraz z zagęszczeniem (np. wałowaniem) wierzchniej warstwy gleby w celu osiągnięcia założonych rzędnych wysokości określonych na szkicu geodezyjnego pomiaru wysokościowego terenu inwestycji (Załącznik nr 2 do SOPZ) do rzędnej niwelacyjnej wysokości 207,30m npm (wysokość bezwzględna nad poziomem morza) z przyjętą tolerancją ± 0,15m.

Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: przeworski Miejscowość: Dobra

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

ZAGOSPODAROWANIE TERENU – PRACE PRZYGOTOWAWCZE stanowiące Zadanie nr 4 w projekcie „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne związane z zagospodarowaniem terenu przedsięwzięcia, w szczególności: 

1) Oczyszczenie terenu objętego inwestycją z karp (pni i korzeni) – usunięcie pozostałości pni i korzeni pozostających w ziemi po wycince drzew i krzewów. Usunięcie karp powinno być wykonane w sposób mechaniczny lub ręczny, a wykopane pnie i korzenie odtransportowane na koszt Wykonawcy na właściwe składowisko tego typu zanieczyszczeń. Zamawiający nie dopuszcza usuwania karp w sposób chemiczny lub poprzez wypalanie.
Podczas oczyszczania i równania terenu inwestycji mogą pojawić się następujące karpy będące pozostałością po wycince drzew w 2016r. przedstawione poniżej:
Lp. Gatunek drzewa Szacowana ilość [szt.] Szacunkowy obwód pnia drzewa ściętego w 2016 r. (mierzony na wysokości 1,3m od podstawy) [cm]* 
1. Lipa drobnolistna 4[szt.] 143, 112, 120, 113[cm]*
2. Dąb bezszypułkowy 2[szt.] 105, 78[cm]*
3. Klon zwyczajny 3[szt.] 150, 100, 92[cm]*
4. Wiąz 2[szt.] 180, 220[cm]*
* Dane pobrane z decyzji z 2016 r. o pozwoleniu na wycinkę drzew na działkach nr 128 i 129 w miejscowości Dobra, gm. Sieniawa. Szacunkowy obwód pnia drzewa ściętego w 2016 r. mierzony na wysokości 1,3m od podstawy – dla wielkości karpy należy przewidzieć obwód większy przy poziomie gruntu lub dokonać dokładnego pomiaru podczas wizji lokalnej.

2) Oczyszczenie terenu objętego inwestycją z pozostałych ewentualnych zanieczyszczeń tj. kamieni, gruzu, drobnych śmieci poprzez zebranie i odtransportowanie ich na koszt Wykonawcy na właściwe składowisko tego typu zanieczyszczeń;
Podczas oczyszczania i równania terenu inwestycji mogą pojawić się następujące grupy odpadów przedstawione poniżej:

Lp. Rodzaj odpadów Kod odpadów Szacunkowa masa odpadów [Mg] 
1 Odpady ulegające biodegradacji (karpy) 200201 20[Mg] 
2 Żelazo i stal 170405 0,02[Mg] 
3 Opakowania ze szkła 150107 0,005[Mg] 
4 Opakowania z tworzyw sztucznych 150102 0,01[Mg] 
5 Gruz ceglany 170102 0,2[Mg] 
6 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301 0,05[Mg] 

3) Zasypywanie nierówności terenu inwestycji spycharkami z przemieszczeniem gruntu lub zasypanie nierówności terenu inwestycji spycharkami z przemieszczeniem gruntu po wcześniejszym dostarczeniu przez Wykonawcę na teren inwestycji co najmniej 28,8m3 ziemi o klasie nie gorszej niż grunt rodzimy. Zamawiający dopuszcza dostarczenie tylko gruntu ornego (R) lub grunty sklasyfikowane jako łąki trwałe (Ł) lub pastwiska trwałe (Ps) o minimalnej klasie bonitacyjnej jako gleby orne słabe – V (Oznaczenie klasy (OZK) według EGiB i GKG) (wolnego od zanieczyszczeń tj. gruzu, kamieni, korzeni lub materiałów rozbiórkowych). Obliczona objętość ponad płaszczyznę odniesienia (ponad h=207,30m npm) V1=920,6m3 nasypu oraz pod płaszczyznę odniesienia (pod h=207,30m npm) V2=949,4m3 wykopu.

4) Niwelacja całego terenu inwestycji poprzez przemieszczenie i jednoczesne uformowanie wraz z zagęszczeniem (np. wałowaniem) wierzchniej warstwy gleby w celu osiągnięcia założonych rzędnych wysokości określonych na szkicu geodezyjnego pomiaru wysokościowego terenu inwestycji (Załącznik nr 2 do SOPZ) do rzędnej niwelacyjnej wysokości 207,30m npm (wysokość bezwzględna nad poziomem morza) z przyjętą tolerancją ± 0,15m. Obliczona objętość ponad płaszczyznę odniesienia (ponad h=207,30m npm) V1=920,6m3 nasypu oraz pod płaszczyznę odniesienia (pod h=207,30m npm) V2=949,4m3 wykopu.

Kod CPV
45111291-4

Nazwa kodu CPV
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Harmonogram realizacji zamówienia
Wymagany termin na realizację robót bez zadeklarowanego skrócenie terminu wykonania zadania (Kryterium II oceny oferty) wynosi 30 dni od dnia podpisania Umowy.

1. Harmonogram realizacji zamówienia
1) Rozpoczęcia robót: z dniem zawarcia Umowy,
2) Zakończenia robót: od 20 do 30 dni od daty podpisania Umowy (w zależności od oferty złożonej przez
Wykonawcę).

2. Za termin zakończenia robót uważa się datę zgłoszenia zakończenia zakresu zadania, termin odbioru robót
przez Zamawiającego – do 7 dni od otrzymania zgłoszenia wykonania zadania.

3. Termin wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się za dotrzymany jeżeli zostanie
potwierdzony protokołem odbioru końcowego (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ) podpisanym przez
upoważnionych przedstawicieli stron Umowy.

Załączniki
Załącznik nr_3 do SOPZ
Załącznik nr_2 do SOPZ
Załącznik nr_1 do SOPZ
Załącznik nr_8 do SIWZ
Załącznik nr_7 do SIWZ
Załącznik nr_6 do SIWZ
Załącznik nr_5 do SIWZ
Załącznik nr_4 do SIWZ
Załącznik nr_3 do SIWZ
Załącznik nr_2 do SIWZ
Załącznik nr_1 do SIWZ_SOPZ
SIWZ

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1) posiadający wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia;
2) dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia.

Wiedza i doświadczenie
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia.

Potencjał techniczny
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia.

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia.
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
– klęski żywiołowe,
– warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych lub dokonanie odbiorów,
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
– wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
– konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
– przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
– odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1 pkt.1 lit. a – d termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
a) zmiany technologiczne, w szczególności:
– konieczność zrealizowania powierzonych Wykonawcy robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia,
– konieczność zrealizowania powierzonych Wykonawcy robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
3) Pozostałe zmiany:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,
b) zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie albo
zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
odpowiednie zwiększenia albo zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy (ceny brutto oferty),
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy – w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami,

2. Wszystkie postanowienia zawarte w ust.1 stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3. Nie stanowi zmian Umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno‐organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego);
2) zmiany danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1.1 Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (Załącznik nr 2 do SIWZ);
1.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ);
1.3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 4 do SIWZ);
1.4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 5 do SIWZ);
1.5 Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 4 do SIWZ);
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 5 do SIWZ).

3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę, że spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ).

4. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców winno być dołączone do oferty.
3) Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, ewentualnie przedłożyć umowę spółki lub uchwałę
wspólników, określające zakres uprawnień do reprezentowania spółki przez wspólników (art. 865 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
4) Postanowienia specyfikacji dotyczące Wykonawców występujących wspólnie stosuje się odpowiednio do wspólników spółki cywilnej.
5) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
6) Dokumenty, oświadczenia, załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę, albo członka jego zarządu albo prokurenta albo ustanowionego pełnomocnika. Dokumenty, oświadczenia, załączniki do oferty składane oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, od którego pochodzą.
7) Kopie dokumentów i oświadczeń dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokument lub oświadczenie dotyczy.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi zasadę oceny punktowej ofert. Oferty oceniane będą w odniesieniu do warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
Wybór oferty zostanie dokonany przez Zamawiającego w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert:

Kryterium I: Cena oferty
Znaczenie: 90%

Kryterium II: Skrócenie terminu wykonania zadania
Znaczenie: 10%

Za Kryterium I oferent może otrzymać maksymalnie 90,00 punktów.
Za Kryterium II oferent może otrzymać maksymalnie 10,00 punktów.

Na ocenę oferty będzie składała się suma punktów otrzymanych za Kryterium I i Kryterium II. Suma punktów określona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (części setnych) zgodnie z zasadą matematycznego zaokrąglania liczb. Oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów.
Przy jednakowej liczbie punktów zostanie wybrana oferta o niższej cenie, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Sposób oceny ofert:

Kryterium I: Cena oferty
Znaczenie: 90%

gdzie:
PC=(Cmin/Co)x90
gdzie:
PC – liczba punktów w kryterium Cena oferty;
Cmin – cena z oferty o najniższej cenie (wyrażona w złotych polskich – PLN);
Co – cena oferty ocenianej (wyrażona w złotych polskich – PLN).

Kryterium II: Skrócenie terminu wykonania zadania
Znaczenie: 10%

gdzie:
CZR=(CZsk/10)x10
gdzie:
CZR – liczba punktów w kryterium Skrócenie terminu wykonania zadania;
CZsk – ilości dni o ile zostanie skrócony czas realizacji robót (wyrażona w wartości dodatniej całkowitej dni w przedziale od 0 (minimalna wartość dni o ile może zostać skrócony czas realizacji robót) do 10 (maksymalna wartość dni o ile może zostać skrócony czas realizacji robót).

Uwaga: Termin przewidziany na realizację robót bez zadeklarowanego skrócenia terminu wykonania zadania wynosi 30 dni od dnia podpisania Umowy zgodnie z rozdziałem V. Jeżeli oferent zadeklaruje wartość dla Kryterium II ujemną lub nie poda jej w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający przyjmie wartość 0 przy wyliczeniu liczby punktów dla tego kryterium. Jeżeli zadeklarowana wartość będzie większa niż 10 dni zostanie przyjęta wartość maksymalna tj. 10 dni do wyliczenia dla tego kryterium.

Wykluczenia
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, j.t.) lub art. 46 lub art. 48 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263, j.t.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo‐akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2;
4) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania, lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
7) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
8) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 703,z późn. zm.);
9) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
SOLAR CARPATIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres
35-114 Rzeszów
podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu
606889105

NIP
8133721613

Tytuł projektu
Elektrownia fotowoltaiczna Dobra1

Numer projektu
RPPK.03.01.00-18-0435/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
FRANKBUD Firma Handlowo-Budowlana Tomasz Grzesik, 37-110 Żołynia, Brzóza Stadnicka 393. Data wpłynięcia oferty: 15-03-2019 r. Cena brutto: 7380,00 zł

Pełna lista podmiotów
W wymaganym terminie złożono 3 oferty:
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “PROM” Styka Leszek, 39-400 Nowa Dęba, ul. Jana Pawła II 3/2 – łączna punktacja: 24,76 punktów;
2. Mariusz Stawarz Maszyny Budowlane Janusz Dziewit, Pluty 28, 39-332 Tuszów Narodowy – łączna punktacja: 18,44 punktów;
3. FRANKBUD Firma Handlowo-Budowlana Tomasz Grzesik, 37-110 Żołynia, Brzóza Stadnicka 393 – łączna punktacja: 100,00 punktów.