Postępowanie na “Wybór wykonawcy zadania nr 3 w Projekcie tj. Usług geodezyjnych”

23 stycznia 2019 r.

Umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl o następującej treści:

Wybór wykonawcy zadania nr 3 w Projekcie tj. Usług geodezyjnych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE
 
Rodzaj zamówienia: Usługi
Numer projektu: RPPK.03.01.00-18-0435/17
Zamawiający: Solar Carpatia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Korczaka 10/46, 35-114 Rzeszów
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Zadanie Wykonawcy:
1.Geodezyjne wytyczenie przebiegu ogrodzenia „Elektrowni fotowoltaicznej Dobra1”
2.Geodezyjne wykonanie wstępnego sprawdzenia rozlokowania konstrukcji wspornikowo-montażowej dwupodporowej do modułów fotowoltaicznych oraz posadowienia słupów napowietrznej linii SN dla przedsięwzięcia „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra1”.

Charakterystyka przedsięwzięcia i projektowane zagospodarowanie terenu
Przedmiotowe przedsięwzięcie tj. budowa „Elektrowni fotowoltaicznej Dobra1” o mocy do 200kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zostanie umieszczona na działce nr ew. 129 i części działki nr ew. 128 obręb 0003 Dobra, gmina Sieniawa, powiat przeworski, województwo podkarpackie. Powierzchnia, na której umiejscowione zostaną moduły PV (w ilości 714 sztuk, każdy o mocy 280 Wp) na działce wyniesie 4950m2 w tym powierzchnia modułów fotowoltaicznych wyniesie 1192m2. Dodatkowymi zabudowaniami będą słupowa stacja transformatorowa, ogrodzenie działki, słupy oświetleniowe oraz wjazd z drogi gminnej publicznej nr 10910R. Obecnie teren planowanej inwestycji tj. działki nr 129 i część działki nr 128 obręb 0003 Dobra w gminie Sieniawa – obejmie zgodnie z ewidencją głównie grunty orne klasy V (RV), łąki trwałe (ŁIV, ŁV), pastwiska trwałe (PsIV, PsV) i są wykorzystywane przez Zamawiającego głównie do celów rolniczych. Działki, na której projektowana jest inwestycja nie są wpisana do rejestru zabytków. Projektowana inwestycja nie wchodzi w kolizje z terenami leśnymi, pomnikami przyrody ożywionej i nieożywionej. Teren ten nie jest zaliczony do programu Natura 2000, a sama inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Działki nie znajdują się w strefie obowiązującego planu MPZP. Działki nr ew. 129 i 128 w m. Dobra znajdują się w granicach Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Działki nie znajdują się w granicach obszaru górniczego i leżą poza obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemi oraz obszarem narażonym na zalewanie wodami powodziowymi.
Zestawienie działek objętych inwestycją:

Nr działki: 128
Obręb: 0003 Dobra
Adres: Dobra, gmina Sieniawa, powiat przeworski
Rodzaj obiektu: Działka niezabudowana 

Nr działki: 129
Obręb: 0003 Dobra
Adres: Dobra, gmina Sieniawa, powiat przeworski
Rodzaj obiektu: Działka niezabudowana 

Szczegółowy zakres inwestycji (elementów składowych inwestycji) wraz z numerami działek przedstawia mapa zagospodarowanie terenu w skali 1:1000 stanowiąca załącznik do zapytania.

Opis przedmiotu zamówienia – Zakres usług geodezyjnych
Wykonanie prac geodezyjnych jest elementem niezbędnym do prawidłowego wytyczenie przebiegu ogrodzenia „Elektrowni fotowoltaicznej Dobra1”, wstępnego rozlokowania konstrukcji wspornikowo-montażowej dwupodporowej modułów fotowoltaicznych oraz posadowienia słupów napowietrznej linii SN stanowiącej przyłącz elektroenergetyczny przedmiotowej „Elektrowni fotowoltaicznej Dobra1”.
Usługi geodezyjne Wykonawcy będą stanowiły roboty przygotowawcze bezpośrednio związane z montażem jednostek wytwarzających energię w oparciu o OZE oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danej instalacji (niezbędne ogrodzenie i zagospodarowanie terenu) tj. w szczególności:
Geodezyjne wyznaczenie punktów granicznych terenu objętego inwestycją (teren obejmuje działkę nr ew. 129 i części działki nr ew. 128 obręb 0003 Dobra, gmina Sieniawa, powiat przeworski) na podstawie materiałów pobranych z zasobu geodezyjnego (nie rzadziej niż 50m). W przypadku braku widocznych znaków geodezyjnych w terenie należy wykonać ponowne odtworzenie tych znaków poprzez zastabilizowanie ich w sposób trwały;
Geodezyjne wyznaczenie pozostałych punktów na gruncie na obszarze objętym inwestycją (teren obejmuje działkę nr ew. 129 i części działki nr ew. 128 obręb 0003 Dobra, gmina Sieniawa, powiat przeworski) poprzez:
– wkopanie co najmniej 5 szt. palików z rurek metalowych (dostarczy Wykonawca) o długości co najmniej 80cm każdy (posadowienie każdego w pionie 30cm nad powierzchnią gruntu i 50 cm pod powierzchnią)  w celu prawidłowego wyznaczenia terenu objętego inwestycją na podstawie mapy zagospodarowania terenu (mapa zagospodarowania terenu w załączniku);
– wykonanie wstępnego rozlokowania  konstrukcji wspornikowo-montażowej dwupodporowej modułów fotowoltaicznych (stołów montażowych paneli fotowoltaicznych) oraz wskazanie miejsca posadowienia słupów napowietrznej linii SN stanowiącej przyłącz elektroenergetyczny przedmiotowej farmy fotowoltaicznej w tym:
– naniesienia pomiarów na szkic terenu podając odległości od wcześniej wyznaczonych geodezyjnych punktów co najmniej początku i końca konstrukcji wspornikowo-montażowej dwupodporowej paneli fotowoltaicznych (6 szt. stołów montażowych paneli fotowoltaicznych o długości 45m każdy i 1szt. stołu montażowego paneli o długości 30m) oraz posadowienia słupów napowietrznej linii SN (oznaczonych na mapie zagospodarowania terenu jako „Projektowany słup SN nr 1” i Projektowany słup SN nr 2”) zgodnie z mapą zagospodarowania terenu (mapa zagospodarowania terenu w załączniku);
– naniesienia pomiarów na szkic terenu podając współrzędne wysokościowe od wcześniej wyznaczonych punktów geodezyjnych co najmniej początku i końca konstrukcji wpornikowo-montażowej dwupodporowej paneli fotowoltaicznych (6 szt stołów montażowych paneli fotowoltaicznych o długości 45m każdy i 1szt. stołu montażowego paneli o długości 30m) oraz posadowienia słupów napowietrznej linii SN (oznaczonych na mapie zagospodarowania terenu jako „Projektowany słup SN nr 1” i „Projektowany słup SN nr 2”) zgodnie z mapą zagospodarowania terenu (mapa zagospodarowania terenu w załączniku)
https://solarcarpatia.pl/wp-content/uploads/2019/01/Mapa_zagospodarowania_terenu_Dobra1.pdf

Termin składania ofert: czwartek, Styczeń 31, 2019 – 14:00

Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta.
Jeżeli oferta będzie składana pocztą, listem poleconym, kurierem Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba uprawniona do reprezentowania  Oferenta przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia.
Oferty nie spełniające warunków formalnych i/lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Sposób składania ofert:
1.pocztą, listem poleconym, kurierem na adres: ul. Korczaka 10/46 , 35-114 Rzeszów
2.pocztą elektroniczną na adres mailowy: [email protected]

Osoba do kontaktu: Sławomir Kowalski,
e-mail [email protected]  , tel. +48 606889105

Link do ogłoszenia na stronie zamawiającego : 
https://solarcarpatia.pl/zamowienia/postepowanie-na-wybor-wykonawcy-zadania-nr-3…

Termin wykonania zamówienia: piątek, luty 22, 2019

Powiat: przeworski
 
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 
Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów: cena 100%

Informacja na temat zakresu wykluczenia :
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”.

01 lutego 2019 r.
Zgodnie z umieszczonym w ogłoszeniu https://zamowieniarpo.podkarpackie.pl/content/wyb%C3%B3r-wykonawcy-zadania-nr-3-w-projekcie-tj-us%C5%82ug-geodezyjnych-realizowanego-w-ramach-0 kryterium, najkorzystniejszą ofertę złożyło:
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych EM-GEO mgr inż. Bogusław Marzęciak.