Postępowanie na “Wybór wykonawcy promocji polegającej na wykonaniu plakatu informacyjnego”

14 stycznia 2019 r.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE w dniu 14-01-2019 r. Zamawiający wszczął postępowanie na „Wybór wykonawcy promocji polegającej na wykonaniu plakatu informacyjnego” w trybie zapytania o cenę.
 
Postępowanie na „Wybór wykonawcy promocji polegającej na wykonaniu plakatu informacyjnego” w trybie zapytania o cenę zostało wykonane zgodnie z „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR)” (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 306/6145/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 maja 2017 r.).
 
Zamawiający w dniu 14-01-2019 r. przesłał drogą mailową do 7 potencjalnych Wykonawców zapytanie o treści:
„W związku z realizacją projektu “Elektrownia fotowoltaiczna Dobra1” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE zwracamy się z zapytaniem o cenę na wykonanie zadania w Projekcie, tj. Promocji  polegającej na wykonaniu plakatu informacyjnego.

Plakat musi zawierać informacje:
nazwę beneficjenta,
tytuł projektu,
cel projektu,
wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt,
zestaw logo – znaki FE i UE, barwy RP oraz oficjalne logo promocyjne województwa,  adres portalu mapadotacji.gov.pl.
Wielkość A3 w poziomie – 1szt. 

Plakat będzie powieszony na zewnątrz.
Materiał : PCW spienione plus laminat UV.
Wzór plakatu znajduje się na końcu niniejszego e-maila.
Prosimy o podanie ceny usługi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zapytania. Termin na wykonanie prac  wyniesie 7 dni od dnia wyboru Wykonawcy.”

Wzór plakatu informacyjnego:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-5.png