Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Zadanie nr 11 w projekcie „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE

11 września 2019 r.

Zapytanie ofertowe
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. MIiR/2014-2020/12(4) zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Zadanie nr 11 w projekcie „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE
 
I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:
Solar Carpatia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
adres: ul. Janusza Korczaka 10/46, 35‐114 Rzeszów
tel. 606-889-105, https://solarcarpatia.pl , e-mail: [email protected]
 
II. Tryb udzielenia zamówienia
1.    Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. MIiR/2014-2020/12(4) – zgodnie z zasadą rozeznania rynku.
2.    Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku, o której mowa w rozdziale 6 pkt.6.5.1 wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju.
3.    Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. 2018, poz. 1986, dalej „ustawa PZP”) do jej stosowania.
4.    Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP.
5.    Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego jest rozdział 6 pkt.6.5.1 wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju.
 
III. Określenia podstawowe
1.    Projekt – projekt „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE
2.    Wytyczne MIiR – Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. MIiR/2014-2020/12(4).
3.    Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podjętych przez Zamawiającego w Projekcie realizowanym w ramach RPO WP 2014-2020.
4.    Zamawiający – podmiot, szczegółowo określony w Umowie, udzielający zamówienia zgodnie z Wytycznymi MIiR.
5.    Umowa – podpisana przez Wykonawcę i Zamawiającego umowa, której istotne dla stron postanowienia stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
6.    Zamówienie publiczne – umowa odpłatna, zawarta zgodnie z warunkami wynikającymi z Pzp albo z umowy o dofinansowanie Projektu, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach RPO WP 2014-2020, przy czym dotyczy to zarówno umów o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą Pzp, jak i umów dotyczących zamówień udzielanych zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych MIiR.
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego wynikającego z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie zgodnym z prawem oraz niezbędnym dla realizacji projektu „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE. Dodatkowo Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za opracowanie do dnia przyłączenia instalacji do sieci OSD Instrukcję współpracy ruchowej urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem instrukcji opracowanej dla sieci, do których instalacja Zamawiającego będzie przyłączana oraz Program prób. Przedmiotowa Instrukcja i Program prób powinny uzyskać akceptację PGE Dystrybucja S.A.
 
Termin realizacji:
do dnia 31 grudnia 2020 r.
 
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy do 200 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 129 i części działki nr ew. 128 obręb 0003 Dobra gmina Sieniawa powiat przeworski, woj. podkarpackie, którą tworzyć będą następujące elementy:
– wbijana konstrukcja wolnostojąca dedykowana do instalacji paneli fotowoltaicznych,
– moduły fotowoltaiczne,
– falowniki (inwertery) trójfazowe,
– linie kablowe DC i AC,
– przyłącze elektroenergetyczne SN do sieci OSD,
– stacja transformatorowa SN/nN
– system pomiarowo-licznikowy energii elektrycznej na SN i nN,
– inne, niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją farmy fotowoltaicznej (np. oświetlenie terenu, alarm, dozór wizyjny).
 
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in. takich czynności jak:
1. Pełny zakres czynności określonych w Ustawie – Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186 r. z póź. zm.) Art. 25 i 26 tj.:
a. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
b. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 (Prawo Budowlane) dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych;
c. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.
d. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.
e. Kontrolowanie rozliczeń budowy.
2. Kontrolowanie rozliczeń zadania inwestycyjnego co do zgodności zakresu i jakości robót, oraz podpisywanie dokumentów rozliczeniowych z tym związanych tj. Protokołów odbioru robót. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest również do sprawdzania dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę tj. obmiaru robót i kosztorysów powykonawczych. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest przy udziale projektanta do sporządzania ewentualnych protokołów konieczności i robót zamiennych celem przedłożenia ich Zleceniodawcy do zatwierdzenia.
3. Inspektor Nadzoru będzie wykonywał obowiązki określone na bieżąco oraz będzie ponosił koszty koniecznych dojazdów.
4. Kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją przetargową, z projektami budowlanymi, zgodności z umową zawartą z wykonawcami montażu instalacji, przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
5. Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów realizacji inwestycji oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu oraz zaproponowanie programów naprawczych.
6. Dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy odnośnie:
-zakresu wykonanych robót;
– odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
– zakończenia robót i gotowości do odbioru.
7. Sprawdzanie jakości wykonanych prac i wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i/lub niedopuszczonych do zastosowania.
8. Żądania od kierownika budowy i robót lub wykonawców dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych prac w przypadku, gdy kontynuacja mogła wywołać zagrożenia.
9. Egzekwowanie kompletowania przez wykonawców robót wymaganych certyfikatów i świadectw dla wyrobów budowlanych.
10. Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów prac zanikających i/lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych.
11. Udział w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót.
12. Egzekwowanie od wykonawców robót bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji projektu.
13. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych.
14. Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i rozruchu instalacji.
15. Stwierdzenie zakończenia prac montażowych poszczególnych instalacji, sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentów odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej.
16. Egzekwowanie usunięcia przez wykonawców pac montażowych usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów.
17. Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych.
18. Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zaleceń, usunięcia uchybień ujawnionych podczas kontroli, a także udzielanie wyjaśnień.
19. Udział w odbiorach częściowych i końcowym zadania, po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia, objętego umową.
20. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach i ryzyku przy realizacji zadania.
21. Realizacja zamówienia przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż.
22. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zaniechania wykonania pewnych robót przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne oraz sprawdzanie kosztorysów dodatkowych, zamiennych wykonanych przez wykonawców robót.
23. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej z ważniejszych elementów wykonywanych robót.
24. Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy przed zgłoszeniem zakończenia robót przez wykonawcę robót.
25. Dodatkowo Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za opracowanie do dnia przyłączenia instalacji do sieci OSD Instrukcję współpracy ruchowej urządzeń, instalacji i sieci (wytyczne stanowi Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego) z uwzględnieniem instrukcji opracowanej dla sieci PGE Dystrybucja S.A., do której instalacja Zamawiającego będzie przyłączana (INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 z dnia 10 września 2013r. z późn. zm.) oraz Program prób. Przedmiotowa Instrukcja i Program prób powinny uzyskać akceptację PGE Dystrybucja S.A.
26. Inspektor zobowiązany jest do przebywania na budowie przynajmniej dwa razy w tygodniu w okresie trwania robót, udział w przekazywaniu placu budowy dla wykonawców robót, spotkaniach roboczych na budowie, w odbiorach robót zanikających i przeglądach gwarancyjnych zadania w okresie rękojmi i gwarancji, udział w komisji odbioru końcowego zadania i przekazaniu do eksploatacji.
27. W przypadku niemożności bycia na budowie, Inspektor zobowiązany jest zapewnić zastępstwo kompetentnej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie zapewniającym pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zamówienia.
 
V. Kod CPV:
71520000-9 usługi nadzoru budowlanego
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu :
1.    Wykonawca składający ofertę musi spełnić warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia i posiadania doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru nad wykonaniem instalacji fotowoltaicznych tj. wykazać, że:
a.       dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b.      posiada doświadczenie zawodowe tj. w okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję Inspektora nadzoru (usług polegających na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad budową instalacji fotowoltaicznych) nad wykonaniem co najmniej trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 30kWp każda.
2.    W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy przedłożyć:
·         Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany przez Wykonawcę) – wraz z wykazem osób do oferty przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z załączeniem kopii dokumentów poświadczających wymagane uprawnienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
·         Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
·         Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);
·         Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
·         Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
3.    Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 
VII. Termin składania ofert:
 
do dnia 19.09.2019 do godz. 16:00
 
VIII. Miejsce składania oraz otwarcia ofert:
1.    Oferty należy składać drogą mailową (elektroniczna) na adres: [email protected] (w formie skanów wymaganych dokumentów) albo w formie papierowej za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) na adres: Solar Carpatia Sp. z o.o., adres: ul. Janusza Korczaka 10/46, 35‐114 Rzeszów z dopiskiem:
„Oferta na : Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie otwierać przed 19.09.2019 do godz. 18:00”
2.    Przez złożenie oferty w formie papierowej w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem terminu składania oferty. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.
3.    Przez złożenie oferty drogą mailową (w formie elektronicznej) w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu oferty – na wskazany adres mailowy jak w ust.1 – przed upływem terminu składania oferty. Decyduje data i godzina z serwera pocztowego Zamawiającego.
4.    Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy papierowej (pisemnej).
 
IX. Miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia 19.09.2019 o godz. 18:00 w: Solar Carpatia Sp. z o.o.,
adres: ul. Janusza Korczaka 10/46, 35‐114 Rzeszów.
 
X. Link do ogłoszenia na stronie Zamawiającego :
https://solarcarpatia.pl/zamowienia/pelnienie-funkcji-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-zadanie-nr-11-w-projekcie-elektrownia-fotowoltaiczna-dobra-1-realizowanym-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wo/
 
XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:
Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto za przedmiot zamówienia. Cena ma zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:
Cn = [Cmin / Cr] x 100
gdzie:
Cn – liczba punktów w kryterium cena
Cmin – najniższa cena ofertowa spośród ofert rozpatrywanych
Cr- cena oferty rozpatrywanej
100 – wskaźnik stały
Opis :
Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.
Z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową, bez względu na sposób obliczenia ceny.
Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza powinien do 3 dni dostarczyć do Zamawiającego oryginały dokumentów oferty o ile zostały złożone w formie elektronicznej drogą mailową w formie skanów.
W świetle art. 24 ust. 11 ustawy PZP (Dz.U. 2018, poz. 1986, dalej „ustawa PZP”) Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) w terminie 3 dni odpowiednio od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5.
 
Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania Umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.
 
Miejsce realizacji zamówienia:
Dobra, na działce nr 129 i część działki nr ew. 128 obręb 0003 gmina Sieniawa powiat przeworski, woj. podkarpackie
 
Informacja na temat zakresu wykluczenia :
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, j.t.) lub art. 46 lub art. 48 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263, j.t.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo‐akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2;
4) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania, lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
7) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
8) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 703, z późn. zm.);
9) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
Warunki zmiany umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia.
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
– klęski żywiołowe,
– warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie dostaw lub robót budowlanych lub dokonanie odbiorów,
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
– wstrzymanie dostaw lub robót przez Zamawiającego,
– konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
– przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
– odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw lub prac.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1 pkt.1 lit. a – d termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
a) zmiany technologiczne, w szczególności:
– konieczność zrealizowania powierzonych wykonawcy dostaw lub robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia,
– konieczność zrealizowania powierzonych wykonawcy dostaw lub robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
3) Pozostałe zmiany:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy,
b) zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie albo zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiednie zwiększenia albo zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy (ceny brutto oferty),
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy – w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami,
2. Wszystkie postanowienia zawarte w ust.1 stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Nie stanowi zmian Umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno‐organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego);
2) zmiany danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami.
Załączniki:
Załączniki składające się na integralną cześć Zapytania ofertowego:
1.      FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (wzór).
2.      OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wzór)
3.      OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (wzór)
4.      OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH (wzór)
5.      UMOWA (wzór)
6.      KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO[1])
7.      WYTYCZNE DO OPRACOWANIA INSTRUKCJI WSPÓŁPRACY RUCHOWEJ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI.


[1] „RODO” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1)