Informacje RODO

Klauzula informacyjna RODO1
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Podkarpackiego, z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – Instytucja Zarządzająca.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
3. Osobą wyznaczoną przez administratora w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych, w ramach zbioru danych, o którym mowa w pkt. 1 jest: Inspektor Ochrony Danych, punkt kontaktowy: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, tel. 17 747 67 09, adres e-mail: [email protected]
4. Dane osobowe, o których mowa w pk. 1-2, będą gromadzone i przetwarzane w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu jakim jest realizacja Projektu2 w okresie programowania 2014-2020 i mogą zostać udostępnione, m.in. podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, jak również podmiotom zaangażowanym, w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – zgodnie z nałożonymi na Instytucję Zarządzającą obowiązkami na podstawie m.in.: rozporządzenia ogólnego i ustawy wdrożeniowej (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.)
5. Instytucja Zarządzająca nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1-2 będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217, z późn. zm.), o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.
7. Na mocy art. 28 i 29 RODO – Instytucja Zarządzająca, jako administrator powierzyła Spółce Solar Carpatia (Beneficjentowi) na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu2 przetwarzanie danych osobowych (w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej), w ramach zbioru danych, o którym mowa w pkt. 1.
8. Na mocy „Porozumienia CST3” w związku z art. 29 RODO – Instytucja Zarządzająca powierza Spółce Solar Carpatia (Beneficjentowi) na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu przetwarzanie danych osobowych (w imieniu i na rzecz Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego), w ramach zbioru danych, o którym mowa w pkt. 2 – z zastrzeżeniem, że Beneficjent zobowiązuje się do ich przetwarzania wyłącznie w SL20144.
9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Projektu, ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do:
1) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;
2) celów archiwalnych w interesie publicznym:
– jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osobie której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych.
10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ma prawo skorzystać z przysługujących jej uprawnień, o których mowa w RODO – w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
11. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa).
12. W oparciu o dane osobowe przetwarzane w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Instytucja Zarządzająca nie będzie podejmować wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
13. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy na realizację zamówienia.
 

1. „RODO” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1);
2. „Projekt” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
3. „CST” – należy przez to rozumieć Centralny system teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej;
4. „SL2014” – należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego służącą do rozliczenia Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą.